Przeniesienie z wojska do policji ?

#2
art 25a ustawy o Policji mówi:
Art. 25a. 1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby
Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może
być na własną prośbę przeniesiony do służby w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne
predyspozycje do jej pełnienia.
2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi w
porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem
Kancelarii Sejmu, Komendantem Służby Ochrony Państwa, Szefem Krajowej
Administracji Skarbowej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem
Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub
Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Komendant Główny Policji za zgodą
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego
przeniesiony do służby w Policji zachowuje ciągłość służby.
4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy
odchodzących ze służby.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy,
o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do
służby w Policji, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych
w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0179Lj.pdf
tu szczegółowy tryb przenoszenia
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 110578.pdf

Nie ma tam słowa o żołnierzach, kiepsko to widzę jeżeli chcesz zachować ciągłość służby.
cron