Garnizonowe Piekarnie Wojskowe

#1
GARNIZNOWE PIEKARNIE WOJSKOWE WP

- zarys przemian organizacyjnych w okresie V.1945 r. - XII.1956 r.

( z wieloma niewiadomymi )Źródła :1. CAW Sygn. Akt IV.501./A/xxx

2. CAW Sygn. Akt 1545/73/xxx

3. Informacje kolegów z forumUwagi :1. niniejsze opracowanie nie obejmuje piekarni wojskowych wchodzących w skład ogólnowojskowych ZT

2. (?) - brak danych lub moje przypuszczenia[u]Mile widziane wszelkie uwagi i uzupełnienia do poniższego materiału.[/u]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* We wrześniu 1945 r. w związku z przejściem jednostek i oddziałów Wojska Polskiego na etaty czasu pokojowego

Naczelny Dowódca WP Rozkazem organizacyjnym Nr 0233/Org. z dnia 06.09.1945 r. nakazał rozformować

do dnia 20 września 1945 r. - 5. , 6. , 17. , 20. , 21. i 26.Piekarnie Polowe , utrzymujące się według etatu Nr 024/313

oraz rozkazał Trzeciemu Wiceministrowi Obrony Narodowej na bazie sił i środków rozformowanej 26.Piekarni Polowej

sformować do dnia 30.09.1945 r. - 26.Centralną Piekarnię MON w Warszawie , poczta polowa Nr 84048 , według etatu

Nr 23/9 o stanie osobowym 104 wojskowych .

Od października 1945 r. do lipca 1947 r. - 26.Centralna Piekarnia MON w Warszawie była jedyną tego typu

placówką w WP.* W marcu 1946 r. Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy WP Nr 049/Org. z dnia 11.03.1946 r. -

nakazano Trzeciemu Wiceministrowi ON w terminie do dnia 01.04.1946 r. przenieść 26.Centralną Piekarnię

Ministerstwa Obrony Narodowej z etatu Nr 23/9 , na Centralną Szkolną Piekarnię MON według nowego etatu Nr 23/21

o stanie osobowym 85 wojskowych i 21 kursantów z jednostek OW .* W związku z reorganizacją i przejściem na stopę pokojową WP oraz w celu usunięcia trudności powstałych

w załatwianiu i przesyłaniu korespondencji służbowej i prywatnej według dotychczasowego systemu oznaczania

Jednostek Wojskowych numerem 5-cyfrowym poczty polowej na podstawie Rozkazu organizacyjnego Naczelnego

Dowódcy WP Nr 053/Org. z dnia 30.03.1946 r. - Szef Oddziału Organizacyjno - Mobilizacyjnego Sztabu

Generalnego WP w terminie do dnia 30.04.1946 r. nadał jednostkom Wojska Polskiego czterocyfrowe numery ,

m. in. 26.Centralnej Piekarni MON - JW 3295 .* Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy WP Nr 0104/Org. z dnia 02.07.1946 r. - polecono Trzeciemu

Wiceministrowi Obrony Narodowej do dnia 20.07.1946 r. sformować :- 41.Piekarnię Garnizonową - JW 4728 Łódź , według etatu 23/35 o stanie osobowym 7 wojskowych

i 24 kontraktowych )

- 42.Piekarnię Garnizonową - JW 4735 Kraków , według etatu 23/36 o stanie osobowym 8 wojskowych

i 34 kontraktowych* Na mocy Rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP Nr 0152/Org. z dnia 20.09.1946 r. - nakazano

Trzeciemu Wiceministrowi ON w terminie do dnia 20.09.1946 r. sformować- 3.Piekarnię Garnizonową w Lublinie - JW 5048 Lublin , według etatu Nr 23/37 o stanie osobowym

4 wojskowych i 17 kontraktowych

Pod koniec 1946 r. przemianowana na Piekarnię Garnizonową w Lublinie ( bez numeru porządkowego )* W celu uporządkowania nazw i numeracji Instytucji Centralnych , Garnizonowych i Rejonowych WP na podstawie

Rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP Nr 0220/Org. z dnia 03.12.1946 r. nakazano nadać

i przemianować numery kolejne, m. in.:- 26.Centralnej Szkolnej Piekarni MON , na Centralna Szkolna Piekarnia m. p. Warszawa

- 41.Piekarni Garnizonowej , na Garnizonowa Piekarnia m. p. Łódź

- 42.Piekarni Garnizonowej , na Garnizonowa Piekarnia m. p. Kraków* W wykonaniu Rozkazu organizacyjnego MON Nr 072/Org. z dnia 01.03.1947 r. - Trzeci Wiceminister Obrony

Narodowej w terminie do dnia 31.03.1947 r. przeniósł :- Centralną Szkolną Piekarnię w Warszawie istniejącą według etatu Nr 23/21 na nowy etat Nr 23/44 Centralnej Szkolnej

Piekarni Wojskowej o stanie osobowym (?)- Piekarnię Garnizonową w Łodzi , istniejącą na etacie Nr 23/35 oraz Piekarnię Garnizonową w Krakowie ,

istniejącą na etacie Nr 23/36 , na Wojskowe Piekarnie Garnizonowe w Łodzi i w Krakowie , według etatu

Nr 23/45 o stanie osobowym 5 wojskowych )- Piekarnię Garnizonową w Lublinie , istniejącą na etacie Nr 23/37 , na Wojskową Piekarnię Garnizonową

w Lublinie według etatu Nr 23/46 o stanie osobowym 4 wojskowych* Na podstawie Rozkazu organizacyjnego MON Nr 0035/Org. z dn. 04.03.1949 r. o podziale Rzeczypospolitej

Polskiej na cztery Okręgi Wojskowe- Dowódca OW-III w terminie do dnia 30.04.1949 r. przekazał Dowódcy OW-IV - Wojskową Piekarnię

Garnizonową - JW 4728 Łódź- Dowódca OW-VII w terminie do dnia 30.04.1949 r. przekazał Dowódcy OW-I - Wojskową Piekarnię Garnizonową -

JW 5048 Lublin* Rozkazem organizacyjnym MON Nr 0126/Org. z dnia 14.06.1949 r. w terminie do dnia 31.07.1949 r. przeniesiono

m. in. Okręgowe Magazyny Żywnościowe Nr 1 Kat. „A” w Modlinie , Nr 2 Kat. „B” w Toruniu , Nr 3 Kat. „B”

w Poznaniu , Nr 5 Kat. „B” w Krakowie i Nr 7 Kat. „B” w Lublinie oraz Rejonowe Magazyny Żywnościowo-

Zbożowe i Furażu Nr 2 Kat. „B” w Olsztynie i Nr 5 Kat. „A” w Łodzi - na nowe etaty odpowiednio : Nr 23/53

Okręgowego Magazynu Żywnościowego Kat. „A”, 23/54 Okręgowego Magazynu Żywnościowego Kat. „B”,

23/55 Rejonowego Magazynu Żywnościowego , 23/56 Okręgowego Magazynu Żywnościowego Kat. „B”,

23/55 Rejonowego Magazynu Żywnościowego , 23/55 Rejonowego Magazynu Żywnościowego i 23/55

Rejonowego Magazynu Żywnościowego.W składzie w/w etatów zorganizowano :- Wojskową Piekarnią Garnizonową - Modlin

- Wojskową Piekarnią Garnizonową - Toruń

- Wojskowe Piekarnie Garnizonowe - Gniezno i Międzyrzecz

- Wojskowe Piekarnie Garnizonowe - Kraków , Kielce i Częstochowa

- Wojskowe Piekarnie Garnizonowe - Lublin i Zamość

- Wojskowe Piekarnie Garnizonowe - Olsztyn i Ostróda

- Wojskowe Piekarnie Garnizonowe - Łódź i SkierniewicePonadto rozkazem tym nakazano Trzeciemu Wiceministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31.07.1949 r.

przenieść Centralną Szkolną Piekarnię Wojskową , istniejącą według etatu Nr 23/44 , na Szkolną Piekarnię

Wojskową , według etatu Nr 23/58 o stanie osobowym 17 wojskowych i 2 kontraktowych oraz w tym samym

terminie rozformować Wojskowe Piekarnie Garnizonowe w Krakowie i w Łodzi - istniejące według etatu Nr 23/45

oraz Wojskową Piekarnię Garnizonową w Lublinie - istniejącą według etatu Nr 23/46* W wykonaniu Zarządzenia organizacyjnego MON Nr 0101/Org. z dnia 03.12.1949 r. Dowódca Okręgu

Wojskowego Nr I w terminie do dnia 25.12.1949 r. przeniósł 3.Rejonowy Magazyn Żywnościowy w Białymstoku ,

istniejący według etatu Nr 23/57 , na 3.Rejonowy Magazyn Żywnościowy z Wojskową Piekarnią Garnizonową

w Orzyszu - JW 4652 Białystok , według etatu Nr 23/61 o stanie osobowym 12 wojskowych i 3 kontraktowych* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0252/Org. z dnia 13.09.1951 r. nakazano

Dowódcom Okręgów Wojskowych I, II, IV, V i Dowódcy Marynarki Wojennej w terminie do dnia 01 listopada

1951 r. sformować trzydzieści cztery Garnizonowe Piekarnie Wojskowe dla poszczególnych Okręgów Wojskowych

i Marynarki Wojennej :- Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „A” według etatu Nr 23/84 o stanie osobowym 28 wojskowych

i 2 kontraktowych

-- 46.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Szczecin ( przydział do 4.RMŻ )

-- 48.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Elbląg ( przydział do 1.RMŻ )

-- 50.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Grudziądz ( przydział do 2.OMŻ )

-- 26.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Łódź ( przydział do 5.RMŻ )- Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „B” według etatu Nr 23/85 o stanie osobowym 22 wojskowych

i 1 kontraktowy

-- 10.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Rembertów ( przydział do 1.OMŻ )

-- 15.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Giżycko ( przydział do 3.RMŻ )

-- 17.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Olsztyn ( przydział do 2.RMŻ )

-- 51.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Toruń ( przydział do 2.OMŻ )

-- 27.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Gubin ( przydział do 13.RMŻ )

-- 32.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Gliwice ( przydział do 14.RMŻ )- Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „C” według etatu Nr 23/86 o stanie osobowym 13 wojskowych

i 1 kontraktowy

-- 19.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Orzysz ( przydział do 3.RMŻ )

-- 52.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Wałcz ( przydział do 12.RMŻ )

-- 53.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Trzebiatów ( przydział do 4.RMŻ )

-- 28.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Gniezno ( przydział do 10.RMŻ )

-- 40.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Gdynia ( przydział do MŻ MW )- Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „D” według etatu Nr 23/87 o stanie osobowym 13 wojskowych

i 1 kontraktowy

-- 29.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Głogów ( przydział do 4.OMŻ )

-- 30.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Międzyrzecz ( przydział do 13.RMŻ )

-- 34.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Rzeszów ( przydział do 7.RMŻ )- Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „E” według etatu Nr 23/88 o stanie osobowym 10 wojskowych

i 1 kontraktowy

-- 20.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Lublin ( przydział do 11.RMŻ )

-- 21.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Zamość ( przydział do 11.RMŻ )

-- 54.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Braniewo ( przydział do 1.RMŻ )

-- 55.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Kołobrzeg ( przydział do 4.RMŻ )

-- 56.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Koszalin ( przydział do 12.RMŻ )

-- 57.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Stargard ( przydział do 4.RMŻ )

-- 58.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Szczecinek ( przydział do 12.RMŻ )

-- 22.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Malbork ( przydział do 1.RMŻ )

-- 31.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Wrocław ( przydział do 4.OMŻ )

-- 37.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Kraków ( przydział do 5.OMŻ )- Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „F” według etatu Nr 23/89 o stanie osobowym 1 wojskowy

i 6 kontraktowych

-- 25.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Skierniewice ( przydział do 1.OMŻ )

-- 36.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Ostróda ( przydział do 2.RMŻ )

-- 44.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Ełk ( przydział do 3.RMŻ )

-- 24.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Mrzeżyno ( przydział do 4.RMŻ )

-- 38.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Częstochowa ( przydział do 5.OMŻ )

-- 41.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa - Ustka ( przydział do MŻ MW )Ponadto zarządzeniem tym nakazano Dowódcy Okręgu Wojskowego I do dnia 01 listopada 1951 r. przenieść

Szkolną Piekarnię Wojskową z etatu Nr 23/58 - na etat Nr 23/83, o stanie osobowym 52 wojskowych

i 3 kontraktowych pozostawiając numer Jednostki Wojskowej i miejsce postoju bez zmian ( Warszawa ,

ul. Podchorążych 7 ) z jednoczesnym unieważnieniem etatu Nr 23/58 - Szkolnej Piekarni Wojskowej zaś w etatach

Nr 23/55 ( w rejonie 2 ) , Nr 23/61 ( w rejonie 1 ) oraz Nr 23/63 ( w rejonie 1 ) Rejonowego Magazynu

Żywnościowego nakazano skreślić pkt 3 Wojskową Piekarnię Garnizonową o stanie odpowiednio

6 , 3 i 7 kontraktowych .* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0279/Org. z dnia 01.10.1951 r. zmieniono

nakazane Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0252/Org. z dnia 13.09.1951 r.

miejsce formowania i postoju :- 29.Garnizonowej Piekarni Wojskowej /OW-IV/ - z m. Głogów na m. Zgorzelec

- 31.Garnizonowej Piekarni Wojskowej /OW-IV/ - z m. Wrocław na m. Opole* Na podstawie Rozkazu organizacyjnego MON Nr 014/Org. z dnia 09.02.1952 r. sformowano :OW-I- 59.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Bartoszyce, według etatu Nr 23/86

- 60.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Chełm, według etatu Nr 23/86

- 61.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Siedlce, według etatu Nr 23/86

- 62.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Zambrów, według etatu Nr 23/86

- 63.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. E - Suwałki, według etatu Nr 23/88OW-IV- 64.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Kostrzyn, według etatu Nr 23/86

- 65.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Wrocław, według etatu Nr 23/86

- 66.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Żagań, według etatu Nr 23/86

- 67.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Poznań, według etatu Nr 23/86OW-V- 68.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. E - Tarnów, według etatu Nr 23/88

- 69.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. E - Nowy Sącz, według etatu Nr 23/88

- 70.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. E - Szczakowa, według etatu Nr 23/88

- 71.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. E - Wadowice, według etatu Nr 23/88

- 72.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. C - Przemyśl, według etatu Nr 23/86* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 076/Org. z dnia 11.03.1952 r. nakazano

wstrzymać formowanie 41.Garnizonowej Piekarni Wojskowej w m. Ustka . Tym samym zarządzeniem polecono

Dowódcy Marynarki Wojennej sformować 73.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „G” w m. Dziwnów ,

według etatu Nr 23/93* W ( ? - prawdopodobnie w 1952 r. ? ) roku przedyslokowano :- 25.Garnizonową Piekarnię Wojskową - z m. Skierniewice do m . Dęblin

- 66.Garnizonową Piekarnię Wojskową - z m. Żagań do m . Oleśnica Śląska

- 68.Garnizonową Piekarnię Wojskową - z m. Tarnów do m . Jarocin / lub do WOW/* W 1952 (? - brak danych ) roku sformowano :- 74.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m. (?) ( podległą Dowództwu Wojsk Lotniczych )* W wykonaniu Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0292/Org. z dnia 25.08.1952 r.

nakazano Dowódcy OW-II w terminie do dnia 01.11.1952 r. przedyslokować 59.Garnizonową Piekarnię

- z m. Bartoszyce do m. Lidzbark Warmiński* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0166/Org. z dnia 09.04.1953 r. nakazano

Dowódcy OW-II sformować 75.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m. Czarne według etatu Nr (?)* W ( ? - przed 1956 r. ) roku rozformowano :- 29.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Zgorzelec

- 38.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Częstochowa

- 57.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Stargard Szczeciński

- 61.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Siedlce

- 62.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Zambrów

- 69.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Nowy Sącz

- 70.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Szczakowa

- 71.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Wadowice* W ( 1953 r ? lub1954 r. ? - brak danych ) roku przeformowano :- 10.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Modlin , z etatu Nr 23/85 - na nowy etat Nr 23/127 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „D”

- 27.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Gubin , z etatu Nr 23/85 - na nowy etat Nr 23/128 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „B”* W ( 1954 r. ? ) roku przeformowano :- 21.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Zamość , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/130 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „Ł”

- 51.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Toruń , z etatu Nr 23/85 - na nowy etat Nr 23/130 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „Ł”* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0210/Org. z dnia 15.09.1954 r. nakazano

przeformować :- 26.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Łódź , z etatu Nr 23/84 - na nowy etat Nr 23/130 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „Ł”

- 32.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Gliwice , z etatu Nr 23/85 - na nowy etat Nr 23/130 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „Ł”

- 40.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Gdynia , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/140 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „J”

- 73.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Dziwnów , z etatu Nr 23/93 - na nowy etat Nr 23/150 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „U”oraz prawdopodobnie ( ? - niestety nie znam dalszej treści tego zarządzenia ) :- 46.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Szczecin , z etatu Nr 23/84 - na nowy etat Nr 23/135 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „A”

- 31.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Opole , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/136 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „E”

- 67.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Poznań , z etatu Nr 23/86 (?) - na nowy etat Nr 23/136 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „E”

- 37.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Kraków , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/136 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „E”

- 50.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Grudziądz , z etatu Nr 23/84 - na nowy etat Nr 23/136 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „E”

- 48.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Elbląg , z etatu Nr 23/84 - na nowy etat Nr 23/137 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „F”

- 58.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Szczecinek , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/138

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „G”

- 25.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Dęblin , z etatu Nr 23/89 - na nowy etat Nr 23/139 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „H”

- 55.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Kołobrzeg , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/141 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „K”

- 15.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Giżycko , z etatu Nr 23/85 - na nowy etat Nr 23/142 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „L”

- 17.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Olsztyn , z etatu Nr 23/85 - na nowy etat Nr 23/143 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „M”

- 52.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Wałcz , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/144 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „N”

- 54.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Braniewo , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/144 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „N”

- 30.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Międzyrzecz , z etatu Nr 23/87 - na nowy etat Nr 23/145

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „O”

- 64.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Kostrzyn , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/145 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „O”

- 56.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Koszalin , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/146 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „P”

- 75.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Czarne , z etatu Nr (?) - na nowy etat Nr 23/148 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „S”

- 22.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Malbork , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/149 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 53.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Trzebiatów , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/149

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 59.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Lidzbark Warmiński , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/149

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 20.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Lublin , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/149 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 44.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Ełk , z etatu Nr 23/89 - na nowy etat Nr 23/149 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 24.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Mrzeżyno , z etatu Nr 23/89 - na nowy etat Nr 23/149 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 72.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Przemyśl , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/150 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „U”

- 34.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Rzeszów , z etatu Nr 23/87 - na nowy etat Nr 23/150 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „U”

- 77.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . (?) /DWL/ , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/150 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „U”

- 68.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Jarocin , z etatu Nr 23/88 (?) - na nowy etat Nr 23/150 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „U”

- 36.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Ostróda , z etatu Nr 23/89 - na nowy etat Nr 23/151 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „W”

- 28.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Gniezno , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/151 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „W”

- 63.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Suwałki , z etatu Nr 23/88 - na nowy etat Nr 23/151 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „W”

- 66.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Oleśnica Śląska , z etatu Nr 23/86 (?) - na nowy etat Nr 23/152

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „Z”

- 60.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m . Chełm Lubelski , z etatu Nr 23/86 - na nowy etat Nr 23/152

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „Z”* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 045/Org. z dnia 28.02.1955 r. i wykonawczym

Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej 08/Org. z dnia 28.02.1955 r. nakazano ponownie sformować

41.Garnizonową Piekarnię Wojskową w m. Ustka podporządkowaną Komendantowi Ośrodka Szkolenia

Specjalistów Morskich przez Szefa Tyłów MW, według etatu Nr 23/147 Garnizonowej Piekarni Wojskowej

Kat. „R”* W wykonaniu Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0121/Org. z dnia 03.07.1956 r.

polecono Dowódcom Warszawskiego , Pomorskiego , Śląskiego Okręgów Wojskowych , Dowódcy Wojsk

Lotniczych i OPL OK oraz Dowódcy Marynarki Wojennej w terminie do dnia 01.09.1956 r.rozformować :- 65.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „C” /SOW/ istniejącą według etatu Nr 23/86,

-- 65.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „C” - Wrocław , ul. Obornicka 100- 58.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „G” /POW/ istniejącą według etatu Nr 23/138,

-- 58.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „G” - Szczecinek- 15.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „L” /POW/ istniejącą według etatu Nr 23/142,

-- 15.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „L” - Giżycko- 52.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „N” /POW/ istniejącą według etatu Nr 23/144,

-- 52.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „N” - Wałcz- 64.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „O” /SOW/ istniejącą według etatu Nr 23/145,

-- 64.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „O” - Kostrzyn- 22., 53., 59.Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „T” /POW/ istniejące według etatu Nr 23/149,

-- 22.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „T” - Malbork

-- 53.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „T” - Trzebiatów

-- 59.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „T” - Lidzbark Warmiński- 72., 34. /WOW/, 74. /DWL/ Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „U” istniejące według etatu Nr 23/150,

-- 72.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „U” - Przemyśl (?)

-- 34.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „U” - Rzeszów

-- 74.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „U” /DWL/ - (?)- 36.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „W” /POW/ istniejącą według etatu Nr 23/151

-- 36.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „W” - Ostródasformować :- 78.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „N” w m. Budowo /POW/ według etatu Nr 23/170 , o stanie

osobowym 6 wojskowych i 1 kontraktowych,- 79.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „G” w m. Stargard Szczeciński /POW/ według etatu Nr 23/163 ,

o stanie osobowym 3 wojskowych i 11 kontraktowychprzenieść :- Szkolną Piekarnię Wojskową /WOW/ z etatu Nr 23/83 , na etat Nr 23/156 o stanie osobowym

80 wojskowych i 18 kontraktowych,

-- Szkolna Piekarnia Wojskowa - Warszawa- 10.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „D” /WOW/ z etatu Nr 23/127 , na etat Nr 23/157 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „A” o stanie osobowym 35 wojskowych i 1 kontraktowych,

-- 10.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „A” - Modlin- 40.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „J” /Mar. Woj./ z etatu Nr 23/140 , na etat Nr 23/158

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „B” o stanie osobowym 3 wojskowych i 21 kontraktowych,

-- 40.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „B” - Gdynia- 46.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „A” /POW/ z etatu Nr 23/135 , na etat Nr 23/159 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „C” o stanie osobowym 11 wojskowych i 10 kontraktowych,

-- 46.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „A” - Szczecin- 27.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „B” /SOW/ z etatu Nr 23/128 , na etat Nr 23/160 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „D” o stanie osobowym 16 wojskowych i 2 kontraktowych,

-- 27.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „D” - Gubin- 67.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „E” /SOW/ z etatu Nr 23/136 , na etat Nr 23/161 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „E” o stanie osobowym 3 wojskowych i 15 kontraktowych,

-- 67.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „A” - Poznań- 25.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „H” /WOW/ z etatu Nr 23/139 , na etat Nr 23/162 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „F” o stanie osobowym 2 wojskowych i 13 kontraktowych

* 25.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „F” - Dęblin- 37.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „E” /WOW/ z etatu Nr 23/136,

48.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „F” /POW/ z etatu Nr 23/137,na etat Nr 23/163 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „G” o stanie osobowym (?) wojskowych

i (?) kontraktowych,

-- 37.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „G” - Kraków

-- 48.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „G” - Elbląg- 19.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „C” /POW/ z etatu Nr 23/86,

31. /SOW/ , 50. /POW/ Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „E” z etatu Nr 23/136,

55.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „K” /POW/ z etatu Nr 23/141,

30.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „O” /SOW/ z etatu Nr 23/145,na etat Nr 23/164 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „H” o stanie osobowym 11 wojskowych

i 1 kontraktowych,

-- 19.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „H” - Orzysz

-- 31.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „H” - Opole

-- 50.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „H” - Grudziądz

-- 55.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „H” - Kołobrzeg

-- 30.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „H” - Międzyrzecz- 21. /WOW/ 26., 32. /SOW/ Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „Ł” z etatu Nr 23/130,

na etat Nr 23/165 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „I” o stanie osobowym 2 wojskowych

i 8 kontraktowych,

-- 21.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „I” - Zamość

-- 26.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „I” - Łódź

-- 32.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „I” - Gliwice- 51.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „Ł” /POW/ z etatu Nr 23/130,

17.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „M” /POW/ z etatu Nr 23/143,na etat Nr 23/166 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „J” o stanie osobowym 2 wojskowych

i 9 kontraktowych,

-- 51.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „J” - Olsztyn

-- 17.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „J” - Toruń- 41.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „R” /Mar. Woj./ z etatu Nr 23/147 , na etat Nr 23/167

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „K” o stanie osobowym 2 wojskowych i 9 kontraktowych,

-- 41.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „K” - Ustka- 56.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „P” /POW/ z etatu Nr 23/146 , na etat Nr 23/168

Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „L” o stanie osobowym 8 wojskowych i 1 kontraktowych,

-- 56.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „L” - Koszalin- 20., 44. /WOW/ Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „T” /WOW/ z etatu Nr 23/149,

28.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „W” /SOW/ z etatu Nr 23/151,na etat Nr 23/169 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „M” o stanie osobowym 1 wojskowych

i 6 kontraktowych,

-- 20.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „M” - Lublin

-- 44.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „M” - Ełk

-- 28.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „M” - Gniezno- 54.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „N” /POW/ z etatu Nr 23/144,

75.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „S” /POW/ z etatu Nr 23/148,

24.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „T” /POW/ z etatu Nr 23/149,na etat Nr 23/170 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „N” o stanie osobowym 6 wojskowych

i 1 kontraktowych,

-- 54.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „N” - Braniewo

-- 75.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „N” - Czarne

-- 24.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „N” - Mrzeżyno- 68. /WOW ? / , 73. /Mar. Woj./ Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „U” z etatu Nr 23/150,

na etat Nr 23/171 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „O” o stanie osobowym 4 wojskowych ,

-- 68.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „O” - Jarocin (?) ( czy WOW ? )

-- 73.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „O” - Dziwnów- 63.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „W” /WOW/ z etatu Nr 23/151 , na etat Nr 23/172 Garnizonowej

Piekarni Wojskowej Kat. „P” o stanie osobowym 4 kontraktowych,

-- 63.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „P” - Suwałki- 60. /WOW / , 66. /SOW/ Garnizonowe Piekarnie Wojskowe Kat. „Z” z etatu Nr 23/152,

na etat Nr 23/173 Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „R” o stanie osobowym 3 kontraktowych ,

-- 60.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „R” - Chełm Lubelski

-- 66.Garnizonowa Piekarnia Wojskowa Kat. „R” - Oleśnica ŚląskaMiejsca postoju w/w piekarni pozostawiono bez zmian.Jednocześnie w/w zarządzeniem nakazano unieważnić etaty Nr :- 23/83 - Szkolnej Piekarni Wojskowej

- 23/86 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „C”

- 23/127 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „D”

- 23/128 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „B”

- 23/130 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „Ł”

- 23/135 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „A”

- 23/136 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „E”

- 23/137 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „F”

- 23/138 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „G”

- 23/139 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „H”

- 23/140 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „J”

- 23/141 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „K”

- 23/142 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „L”

- 23/143 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „M”

- 23/144 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „N”

- 23/145 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „O”

- 23/146 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „P”

- 23/147 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „R”

- 23/148 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „S”

- 23/149 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „T”

- 23/150 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „U”

- 23/151 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „W”

- 23/152 - Garnizonowej Piekarni Wojskowej Kat. „Z”* Rozkazem organizacyjnym MON Nr 0034/Org. z dnia 26.09.1956 r. polecono Dowódcy Pomorskiego Okręgu

Wojskowego przekazać , a Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego przyjąć w podporządkowanie

19.Garnizonową Piekarnię Wojskową w garnizonie Orzysz .* Zarządzeniem organizacyjnym Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0224/Org. z dnia 19.11.1956 r. nakazano

rozformować :- 60.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „R” - Chełm Lubelski , istniejącą według etatu Nr 23/173

- 63.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „P” - Suwałki , istniejącą według etatu Nr 23/172* W ( ? - prawdopodobnie w 1956 r. ) rozformowano :

( być może na podstawie Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0224/Org. z dnia 19.11.1956 r. )

- 66.Garnizonową Piekarnię Wojskową Kat. „R” - Oleśnica Śląska , istniejącą według etatu Nr 23/173

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatnio zmieniony 05 sty 2015, 17:39 przez Krzysztof Puchala, łącznie zmieniany 2 razy.

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się