Poczty polowe WP

#1
Witam Wszystkich (po przerwie urlopowej)Kilka dni temu w zasobach forum zamieściłem dwa pliki dot. Poczt Polowych WP.

Pierwszy z nich po dokonaniu poprawek i uzupełnień - w ujęciu numerologicznym. W drugim zaś pliku uszeregowałem numery według rodzajów wojsk i służb - przede wszystkim po to by móc ustalić zakres braków.

W tym drugim pliku sporządzając wykaz - korzystałem z pracy “Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943 - 1945, Wybór materiałów źródłowych, tom I, Warszawa 1958, str. 415 - 449 Wykaz ważniejszych jednostek i instytucji Wojska Polskiego powstałych w okresie 09. V. 1943 - 09. V.1945” - uzupełniając go o jednostki pominięte oraz korygując niektóre błędy.

W przypadku jednostek wchodzących w skład dywizji piechoty - wykaz uzupełniłem dodatkowo o jednostki formowane i przeformowywane do marca 1946r. czyli do końca czasookresu obowiązywania numerów poczt polowych. Tutaj do “końca drogi” - już niedaleko. Istotną “próżnią” w tym zakresie - jest jednak całkowity brak numerów poczt polowych jednostek wchodzących w skład 17. DP.

W pozostałych rodzajach i służbach poprzestałem na prezentacji jednostek istniejących do czasu zakończenia II Wojny Światowej.

Idąc trochę na skróty początkowo wykorzystywałem numery opublikowane w cyt. powyżej pracy.

Przy ponownej ich weryfikacji okazało się jednak, że w pracy tej jest dużo przekłamań, błędów i "mijanek”. Niektóre z informacji zamieszczonych w tej publikacji wprost dezinformują np. Załącznik Nr 14 do Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP Nr 8 z dnia 20.08.1944r. (w którym zamiast jednostek

4. BSap - wymieniono jednostki 5. BSap). A i w samym rozkazie jest sporo błędów np. nie wymieniono w nim 7. Samodzielnego Batalionu Budowy Dróg czy 37. Szpitala Ewakuacyjnego . Tylko w tym pierwszym tomie doliczyłem się 126 błędów.

Dlatego teraz do tego “dzieła” podchodzę z jednej strony z szacunkiem “do mrówczej pracy”, z drugiej zaś strony z dystansem co do wiarygodności prezentowanych w tej pracy informacji.

Obydwa wykazy powstawały jako “produkt uboczny” moich właściwych zainteresowań - stąd też jak sami zauważycie - sporo w nim (?), być może też błędów.

No, ale od czegoś trzeba przecież zacząć.

Bardzo dobre internetowe bazy numerów poczt polowych mają Czesi, Rosjanie i inne nacje.

A my drepczemy w miejscu. Dlatego też postanowiłem zaprezentować te wykazy nawet z wszelkimi ich “ułomnościami”. To tylko “szkielety”, ale można je przecież sukcesywnie “ubierać”.

Niektóre z tych znaków zapytania - zostawiłem celowo, pomimo, że na 90 % jestem przekonany,

że przejęły one numery poczt polowych z jednostek na bazie, których były formowane.

Jako przykład:

* Dowództwo 1. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej 1. AWP - które prawdopodobnie przejęło numer poczty

polowej 14. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej na bazie, którego zostało sformowane.

Takich przypadków jest zresztą sporo.

Przypuszczam też, że wiele z jednostek, które zamieściłem w wykazach, a przy numerze poczty polowej postawiłem (?) - w rzeczywistości nie posiadało tychże numerów, a stosowało numer jednostki nadrzędnej z dodaniem stosownej litery.

Uznałem jednak, że dopóki nie będę miał potwierdzenia i 100 % pewności - sprawę traktuję jako “otwartą”.

Niektóre numery poczt polowych dublują się. Nie są to jednak błędy. Często “wykorzystywano” numery wcześniej przydzielone jednostkom 3. Armii (której formowania zaniechano) - do ich ponownego nadania jednostkom formowanym w okresie późniejszym.

Są też jednostki (np. 1. Pułk Ochrony Kolei), które w krótkim żywocie swojego istnienia miały dwa numery poczty polowej.

W tych przypadkach nie znam powodów, które zadecydowały o zmianie numeru poczty polowej.

Spore problemy miałem i mam z identyfikacją jednostek. Nie wszystkie nazwy udało mi się “rozszyfrować” - stąd w wykazach pojawiają się też pierwotne numery poczt polowych i nazwy

jednostek z okresu, w którym były one podporządkowane jeszcze AR (to te oznaczone kolorem czerwonym).

Inicjując ten temat na forum - liczę, że wspólnymi siłami uda nam się pouzupełniać brakujące numery i stworzyć w miarę kompletne wykazy. Ten topik niech będzie “roboczym” poletkiem do wymiany poglądów i prezentowania informacji. Mam nadzieję, że gdy zbierzemy odpowiednią ilość materiału - to Grzegorz po raz kolejny zezwoli na podmianę plików.

W tym miejscu chciałbym też podziękować - za pierwsze e-mailowe uzupełnienia, potwierdzenia

i sprostowania do bazy numerów poczt polowych.

Pozdrawiam.

K. P.Ten temat ma 100 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się