Re: Pas WP

#2
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
(Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Mundur wojskowy składa się z kompletnych ubiorów: galowego, wyjściowego, służbowego, ćwiczebnego, polowego, specjalnego i wieczorowego.
2. Części munduru wojskowego to elementy składowe ubiorów, o których mowa w ust. 1, określone w § 4-11 i § 13-15 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53) oraz § 4-9 i § 11-13 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54).

§ 2. 1. Wprowadza się zakaz używania:
1) munduru wojskowego, o którym mowa w § 1 ust. 1,
2) części munduru wojskowego, o których mowa w § 1 ust. 2
- przez osoby nieuprawnione, chociażby przedmioty te zostały pozbawione oznak wojskowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) mundury galowe generalskie wojsk lądowych oraz wojsk lotniczych wzór 92;
2) mundur galowy admirała wzór 92;
3) mundury galowe wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej wzór 92;
4) mundury wyjściowe i letnie generalskie wojsk lądowych oraz wojsk lotniczych wzór 92;
5) mundur wyjściowy i wyjściowy letni admirała;
6) mundur wyjściowy marynarski;
7) mundury wyjściowe i letnie oficerskie wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej wzór 92;
8) mundury służbowe generalskie, oficerskie i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej;
9) półfrak i spodnie ubiorów wieczorowych wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej;
10) płaszcze sukienne oficerskie i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wojsk lądowych, wojsk lotniczych oraz Marynarki Wojennej;
11) mundur polowy wzór 93 (z nadrukiem pantera);
12) mundur polowy tropikalny wzór 93 (z nadrukiem pantera);
13) mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym;
14) ubranie ochronne (z nadrukiem pantera);
15) kombinezony pilota;
16) kurtka polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera);
17) koszulo-bluza polowa wzór 93 (z nadrukiem pantera);
18) berety koloru: czarnego, bordowego, brązowego, niebieskiego, szkarłatnego, szarego i zielonego - ze znakiem orła wojskowego;
19) czapki rogatywki;
20) czapki garnizonowe Marynarki Wojennej oraz wojsk lotniczych;
21) furażerki wyjściowe i polowe wojsk lądowych oraz wojsk lotniczych;
22) sznury galowe;
23) pas żołnierski;
24) pas żołnierski z klamrą MW;
25) oznaki wojskowe.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru lub jego części, pozbawionych oznak wojskowych, określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 11, 12, 16 i 17, przez młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolną i akademicką realizującą przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Re: Pas WP

#3
Drobna poprawka, nowe rozporządzenie z 2016 r.

Dz.U.2016.354
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
(Dz. U. z dnia 16 marca 2016 r.)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Kompletny mundur wojskowy składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego i specjalnego.
2. Części munduru wojskowego to elementy składowe ubiorów, o których mowa w ust. 1.
§ 2. 1. Wprowadza się zakaz używania przez osoby nieuprawnione kompletnego munduru wojskowego lub jego części, chociażby zostały one pozbawione oznak wojskowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletny mundur wojskowy lub następujące jego części wchodzące w skład ubiorów:
1) wieczorowego:
a) półfrak,
b) żakiet;
2) galowego, wyjściowego i służbowego:
a) mundur galowy,
b) mundur wyjściowy,
c) mundur służbowy,
d) bluzę olimpijkę,
e) koszulobluzę,
f) bluzę wyjściową,
g) płaszcz,
h) kurtkę wyjściową,
i) kurtkę wiatrówkę,
j) sweter,
k) sznur galowy,
l) czapkę rogatywkę,
m) czapkę garnizonową,
n) furażerkę wyjściową,
o) beret;
3) polowego i ćwiczebnego:
a) mundur polowy,
b) mundur ćwiczebny,
c) koszulobluzę polową,
d) koszulę ćwiczebną,
e) ubranie ochronne,
f) beret,
g) furażerkę polową,
h) czapkę marynarską ćwiczebną,
i) pas żołnierski;
4) specjalnego:
a) kombinezon czołgisty,
b) kurtkę zimową czołgisty,
c) ubranie czołgisty warsztatowca,
d) kombinezon pilota,
e) kurtkę pilota,
f) ubranie technika lotniczego,
g) ubranie zimowe nieprzemakalne,
h) ubranie maskujące białe,
i) beret.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje orły wojskowe oraz oznaki wojskowe:
1) stopni wojskowych;
2) korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności;
3) specjalistów wojskowych;
4) szkolne;
5) rozpoznawcze;
6) identyfikacyjne.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru polowego, munduru ćwiczebnego, ubrania ochronnego, koszulobluzy polowej, koszulobluzy ćwiczebnej, beretu, furażerki polowej, czapki futrzanej, pozbawionych oznak wojskowych, przez:
1) członków, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa;
2) młodzież szkolną i akademicką realizującą przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym;
3) podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.
5. Mundur polowy, mundur ćwiczebny, ubranie ochronne, koszulobluzę polową i koszulobluzę ćwiczebną oznacza się oznaką identyfikacyjną z nazwą (skrótem nazwy) stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni (podkładka w kolorze ciemnoszarym, nazwa w kolorze białym) o wymiarach 12 cm na 5 cm, noszoną na wysokości lewej patki górnej kieszeni.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru wojskowego bez oznak wojskowych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Minister Obrony Narodowej lub uczelnia wojskowa.
7. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru wojskowego:
1) w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) przez:
a) żołnierzy przeniesionych, po odbyciu lub zakończeniu pełnienia czynnej służby wojskowej, do rezerwy lub w stan spoczynku,
b) weteranów lub weteranów poszkodowanych, będących żołnierzami rezerwy lub w stanie spoczynku,
c) żołnierzy będących kombatantami w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);
2) przez żołnierzy, którzy nie pełnią czynnej służby wojskowej, ale otrzymali przedmioty umundurowania i wyekwipowania wojskowego do celów związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony - w przypadkach określonych w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
3) przez osoby niebędące żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, które:
a) biorą udział w występach wojskowych zespołów artystycznych - w czasie tych występów,
b) występują w filmach i innych przedsięwzięciach artystycznych - w czasie ich realizacji.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. poz. 1827 oraz z 2006 r. poz. 849).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.