Obsada personalna WP w dniu 01.01.1986 r.

#1
W dotychczasowej dyskusji poświęconej WP w roku 1986 skupiliśmy się głównie na przekształceniach organizacyjnych. Myślę, że równoległe powinna się toczyć dyskusja na temat obsady personalnej WP. Oba wątki dyskusji będą się na pewno wzajemnie uzupełniać.

Celem rozpoczęcia dyskusji przedstawiam swoją wersję obsady personalnej WP.

Proszę o krytyczne uwagi i uzupełnienia.SIŁY ZBROJNE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ(obsada personalna według stanu na dzień 1 stycznia 1986 r.)I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, przewodniczący Rady Państwa,

przewodniczący Komitetu Obrony Państwa, Zwierzchnik Sił Zbrojnych,

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny

generał armii Wojciech JARUZELSKIGABINET MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

szef Gabinetu Wojskowego Przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju – generał dywizji Michał JANISZEWSKI

szef Oddziału Planowania i Koordynacji - ?

szef Wydziału Skarg i Listów - ?SEKRETARIAT KOMITETU OBRONY KRAJU

szef Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju – generał broni Tadeusz Tuczapski

zastępca szefa Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju – generał brygady Leon SULIMA

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

KIEROWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJminister Obrony Narodowej - generał armii Florian SIWICKIwiceministrowie Obrony Narodowej:

do spraw ogólnych - generał broni Antoni JASIŃSKI

główny inspektor szkolenia WP – generał broni Eugeniusz MOLCZYK

(26 lutego 1986 r. odwołany ze stanowiska „ze względu na stan zdrowia”)

szef Sztabu Generalnego WP – generał broni Józef UŻYCKI

główny inspektor Obrony Terytorialnej, szef Obrony Cywilnej Kraju - generał broni Tadeusz TUCZAPSKI

główny inspektor techniki WP – generał broni Zbigniew NOWAK

główny kwatermistrz WP – generał dywizji Włodzimierz OLIWA

szef Głównego Zarządu Politycznego WP - generał broni dr Józef BARYŁA

(od 4 stycznia 1986 r. sekretarz KC PZPR)szef Gabinetu MON – generał brygady Bernard WOŹNIECKIprzedstawiciel naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw – Stron Układu Warszawskiego przy Wojsku Polskim - generał armii A. SZCZEGŁOW

zastępca przedstawiciela- generał pułkownik Wł. SIWIENOK

pomocnik przedstawiciela - generał lejtnant W. SZARYGIN

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGOwiceminister ON, szef Sztabu Generalnego WP – generał broni Józef UŻYCKI

I zastępca szefa SG WP – generał dywizji Mieczysław DACHOWSKI

zastępca szefa SG WP do spraw operacyjnych – generał dywizji Wacław SZKLARSKI

zastępca szefa SG WP do spraw organizacyjno-mobilizacyjnych – generał brygady Jan WOJTALA

zastępca szefa SG WP do spraw systemów kierowania –

zastępca szefa SG WP - generał dywizji Marian PASTERNAK

pełnomocnik szefa SG WP do spraw specjalnych – generał dywizji Jan ŚLIWIŃSKI

pełnomocnik szefa SG WP do spraw budownictwa specjalnego -szef Zarządu I Operacyjnego – generał brygady Franciszek PUCHAŁA

zastępca szefa Zarządu I Operacyjnego – płk Zbigniew ZALEWSKIszef Zarządu II Wywiadu i Rozpoznania Wojskowego – generał brygady Roman MISZTAL

szef Zarządu (III ?) Gotowości Bojowej i Dowodzenia -

szef Zarządu IV Systemów Kierowania –

szef Oddziału Planowania Zarządu IV -

szef Zarządu VI Organizacyjnego -

szef Zarządu VII Planowania Materiałowego – płk Marian DANIULUK

szef Zarządu IX Topograficznego – płk Zenon BIESAGA

szef Zarządu X Mobilizacji i Uzupełnień –

zastępca szefa Zarządu X Mobilizacji i Uzupełnień – płk Jarosław BIELECKI

szef Zarządu XI Normatywnego –

szef Zarządu XII –

szef Oddziału Studiów Zarządu XII -

szef Zarządu XIV Informatyki -

szef Zarządu XV Wojskowych Spraw Zagranicznych –

szef Oddziału Wojskowych Spraw Zagranicznych – płk dypl. R. DZIEDZIC

szef Oddziału Wojskowego Protokołu Dyplomatycznego –

szef Oddziału Attachatów Wojskowych –

szef Zarządu Naukowo-Wydawniczego –szef Zarządu – generał brygady Roman ROPEK

szef Zarządu – płk K. GOŁĄB

główny specjalista – generał brygady Tadeusz GEMBICKIZespół Naukowy SG WP

Zespół Szkolenia Operacyjnego SG WP

Zespół Struktur Organizacyjnych SG WP

Biuro Spraw Specjalnych SG WP

Oddział Kadr SG WP

Oddział Lotniczy SG WP

Wydział Polityczny SG WP

Wydział Finansowy SG WP

Drukarnia SG WP

Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej

(utworzony 05.12.1969 r. przy Zarządzie Normatywno-Administracyjnym SG WP)SZEFOSTWO WOJSK ŁĄCZNOŚCI MON

szef Wojsk Łączności MON – generał brygady Henryk ANDRACKIszef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim – generał dywizji Zbigniew ZIELENIEWSKI

szef Polskiej Misji Wojskowej przy Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei – generał brygady Marian KOPER (następnie szef WSzW w Lublinie)

attache wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w ZSRR

- generał dywizji Henryk KOCZARA

– generał brygady Apoloniusz CZERNÓW

attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie PRL w CSRS – generał brygady Ryszard MILCZAREK

– generał brygady Jan SOCHA

attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w Kubańskiej RL – generał brygady Tadeusz GEMBICKI

attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w Wielkiej Brytanii – kmdr Kazimierz GŁOWACKI

attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w Stanach Zjednoczonych – vacat

attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w NRD – płk St. PRUGAR

attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Węgierskiej RL – generał brygady Władysław JURA

„PION OGÓLNY” MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJwiceminister ON do spraw ogólnych, zastępca dowódcy ZSZ PS UW, zastępca dowódcy Wojsk Zachodniego Kierunku do spraw Wojska Polskiego - generał broni Antoni JASIŃSKIDEPARTAMENT FINANSÓWBIURO PRAWNE MON

szef Biura Prawnego MON – płk J. OLEJNICZAKGŁÓWNA KONTROLA WOJSKOWA

szef Głównej Kontroli Wojskowej – generał dywizji Marian KNASTDelegatura GKW w Warszawie

Delegatura GKW w Bydgoszczy

Delegatura GKW we WrocławiuINSPEKTORAT SZKOLENIA WP

I zastępca szefa głównego inspektora szkolenia WP, szef Inspektoratu Szkolenia MON,

zastępca szefa Sztabu ZSZ PS UW w Moskwie – generał dywizji Stanisław ANTOS

GŁÓWNY ZARZĄD SZKOLENIA BOJOWEGO WPszef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP - generał broni Wojciech BARAŃSKI

I zastępca szefa GZSzB WP – generał brygady Kazimierz MAKAREWICZ

zastępca szefa GZSzB WP - generał brygady Edmund BOŁOCIUCH

zastępca szefa GZSzB WP, szef Zarządu III Szkolenia Bojowego – generał brygady Ryszard WILCZYŃSKI

szef Oddziału Szkolenia Wojsk Pancernych – płk Maciej ŻYTECKI

szef Zarządu – płk Tadeusz CEPAK

szef Zarządu – płk Julian LEWIŃSKIszef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego – generał brygady Stanisław ŻAK

Oddział 1 Naukowo-Badawczy

Oddział 2 Szkolnictwa Zawodowego

Oddział 3 Kursów i Szkolenia poza Wojskiem

Wydział Języków Obcychzastępca szefa GZSzB WP do spraw szkolenia fizycznego i sportu – płk dypl. W. FERYNIECINSPEKCJA SIŁ ZBROJNYCH

szef Inspekcji Sił Zbrojnych – generał brygady Apoloniusz GOLIK

zastępca szefa Inspekcji Sił Zbrojnych – generał brygady Adam BIDZIŃSKIDOWÓDZTWO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII MON

dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii MON – generał brygady Włodzimierz KWACZENIUKSZEFOSTWO WOJSK CHEMICZNYCH MON

szef Wojsk Chemicznych MON – generał dywizji Czesław KRZYSZOWSKIDOWÓDZTWO WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ MON

dowódca Wojsk OPL MON – generał dywizji Tadeusz OBRONIECKI

zastępca dowódcy WOPL do spraw operacyjnych – płk Tadeusz MIROWSKI

zastępca dowódcy WOPL do spraw technicznych – płk Mirosław JĘDRUSIK

zastępca dowódcy WOPL do spraw szkolenia – płk Hieronim JAGODZIŃSKISZEFOSTWO WOJSK INŻYNIERYJNYCH MON

szef Wojsk Inżynieryjnych MON – generał brygady Zdzisław STELMASZUK

GŁÓWNY INSPEKTORAT OBRONY TERYTORIALNEJwiceminister ON, główny inspektor Obrony Terytorialnej, szef Obrony Cywilnej Kraju

- generał broni Tadeusz TUCZAPSKI

zastępca głównego inspektora Obrony Terytorialnej do spraw szkolenia poza wojskiem – generał brygady Władysław HONKISZINSPEKTORAT OBRONY TERYTORIALNEJ I WOJSK OBRONY WEWNĘTRZNEJ

I zastępca głównego inspektora Obrony Terytorialnej, szef Inspektoratu Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony Wewnętrznej – generał brygady Jan ŚWIATOWIEC

zastępca szefa Inspektoratu OT i WOWewn. – płk Czesław LASZCZKOWSKI

INSPEKTORAT OBRONY CYWILNEJ KRAJU

zastępca głównego inspektora Obrony Terytorialnej, szef Inspektoratu Obrony Cywilnej Kraju – generał dywizji Józef CWETSCH

GŁÓWNY INSPEKTORAT TECHNIKI WPwiceminister ON, główny inspektor techniki WP – generał broni Zbigniew NOWAK

zastępcy głównego inspektora techniki WP:

szef Sztabu Służb Technicznych – generał dywizji Tadeusz KUŚMIERSKI

szef Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej – generał brygady Jan BOBROWICZ

szef Zamówień i Dostaw Techniki Wojskowej – generał brygady Ryszard WIECZOREK

szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki – generał brygady Mieczysław BRONOWIECKI

- generał brygady Edward OGRODOWICZ

szef Służby Czołgowo-Samochodowej – generał brygady Stanisław ŚWITALSKI

szef Techniki Morskiej – kontradmirał Aleksy PAROL

szef Techniki Lotniczej – generał brygady doc. dr inż. Mieczysław SIKORSKI

szef Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych – generał brygady Zdzisław PIETRUCHA

GŁÓWNE KWATERMISTRZOSTWO WPwiceminister ON, główny kwatermistrz WP – generał dywizji Włodzimierz OLIWA

zastępcy głównego kwatermistrza WP:

szef Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP – generał dywizji Stanisław FRYŃ

szef Wojskowej Służby Zdrowia – generał brygady Andrzej KALIWOSZKA

szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa – generał dywizji Sebastian STZRAŁKOWSKI

szef Służby Materiałów Pędnych i Smarów - ?

szef Służby Żywnościowej – płk Henryk STYBURSKI

szef Służby Mundurowej – ?

szef Służby Komunikacji Wojskowej – płk Stanisław KAFTANszef Zespołu Badań i Prac Rozwojowych Głównego Kwatermistrzostwa WP – płk prof. J. KUBICA

szef Wydziału Politycznego Głównego Kwatermistrzostwa WP - ?

Inspektor Łowiectwa i Ochrony Przyrody - ?SZTAB GŁÓWNEGO KWATERMISTRZOSTWA WP

szef Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP, zastępca głównego kwatermistrza WP

– generał dywizji Stanisław FRYŃ

zastępca szefa Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP – płk Walerian SOWAPrzedsiębiorstwo Państwowe „Wojskowa Centrala Handlowa”

(PP „WCH” o zasięgu ogólnopolskim w styczniu 1981 r. zostało podporządkowane MON i weszło w skład Sztabu GK WP na prawach wydziału)SZEFOSTWO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

szef Wojskowej Służby Zdrowia, zastępca głównego kwatermistrza WP

– generał brygady Andrzej KALIWOSZKASZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

szef Służby Żywnościowej, zastępca głównego kwatermistrza WP

– płk Henryk STYBURSKISZEFOSTWO SŁUŻBY MUNDUROWEJ

szef Służby Mundurowej, zastępca głównego kwatermistrza WP

– ?SZEFOSTWO SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

szef Służby Materiałów Pędnych i Smarów, zastępca głównego kwatermistrza WP

- ?SZEFOSTWO SŁUŻBY KOMUNIKACJI WOJSKOWEJ

szef Służby Komunikacji Wojskowej, zastępca głównego kwatermistrza WP

– płk Stanisław KAFTANSZEFOSTWO SŁUŻBY ZAKWATEROWANIA I BUDOWNICTWA

szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa-zastępca głównego kwatermistrza WP

– generał dywizji Sebastian STZRAŁKOWSKIszef Wojskowej Inspekcji Architektoniczno – Budowlanej – naczelny architekt WP

szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej

GŁÓWNY ZARZĄD POLITYCZNY WPwiceminister ON, szef Głównego Zarządu Politycznego WP

- generał broni Józef BARYŁA

- generał dywizji dr Tadeusz SZACIŁO (od 4 stycznia 1986 r.)

I zastępca szefa GZP WP

– generał dywizji dr Tadeusz SZACIŁO

- kontradmirał Ludwik DUTKOWSKI

zastępca szefa GZP WP, szef Zarządu I Organizacyjnego – generał brygady Tadeusz KOJDER

zastępca szefa GZP WP, szef Zarządu II Propagandy i Agitacji, rzecznik prasowy MON – generał brygady prof. dr hab. Lesław WOJTASIK

zastępca szefa GZP WP, szef Zarządu III Kultury i Oświaty – generał brygady Albin ŻYTO

zastępca szefa GZP WP do spraw szkolnictwa wojskowego, szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego – płk Mieczysław MICHALIK

szef Zarządu Wydawnictw, Drukarń i Zaopatrzenia – płk L. MORAWSKIprzewodniczący Rady Młodzieżowej WP – kpt. Z. CIERESZKOtylko jako ciekawostkę, w tym miejscu pozwalam sobie przedstawić jakie funkcje pełnili wówczas ludzie będący aktualnie centralnymi postaciami życia politycznego w kraju.

kierownik Zespołu do Spraw Młodzieży Komitetu Centralnego PZPR – Leszek MILLER

minister do spraw młodzieży – Aleksander KWAŚNIEWSKI

sekretarz generalny Rady Krajowej PRON – Jerzy JASKIERNIA

przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP – Jerzy SZMAJDZIŃSKIGENERALNY DZIEKANAT WOJSKA POLSKIEGOdziekan generalny WP – ks. płk dr Julian HUMEŃSKI

zastępca dziekana generalnego WP – ks. ppłk Franciszek KLEWIADO

(w 1989 r. służba duszpasterstwa posiadała 35 etatów kapelanów, z czego 4 w Generalnym Dziekanacie WP i 31 w parafiach wojskowych)DEPARTAMENT KADR MONszef Departamentu Kadr MON – generał dywizji dr Zygmunt ZIELIŃSKI

zastępca szefa Departamentu Kadr MON, pełnomocnik MON do spraw pracowników cywilnych wojska – generał brygady Jan PUŁAWSKIBiuro do Spraw Pracowników Cywilnych Wojska

Biuro Strat Bezpowrotnych WP w Pułtusku

Biuro do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

INSPEKTOR MON DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW

generał dywizji Tadeusz KREPSKI

SZEFOSTWO WOJSKOWEJ SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJszef WSW – generał dywizji Edward PORADKO

zastępca szefa WSW – płk mgr Antoni KUBICKI

zastępca szefa WSW-szef Zarządu V – płk Kazimierz DUDZIŃSKI

szef Zarządu WSW ŚOW – płk Edmund BUŁA

szef Zarządu WSW POW – płk Marian WICHRZYŃSKI

szef Zarządu WSW – płk Z. BINAS

NACZELNA PROKURATURA WOJSKOWA W WARSZAWIEnaczelny prokurator wojskowy, zastępca prokuratora generalnego PRL – płk Henryk KOSTRZEWAOddział Sądowo-Rewizyjny i Ułaskawień

Oddział Prokuratorskiej Kontroli Przestrzegania Prawa i Profilaktyki

Oddział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Oddział Badań i Analiz

Wydział Badań Analitycznych Oddziału Badań i Analiz

Oddział Organizacyjno-Inspektorski

Oddział Kadr i Szkolenia

Oddział Badania Problematyki Przestępczości

Oddział do Spraw ZleconychProkuratura Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Opolu

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej GórzeProkuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w RzeszowieProkuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w SzczecinieProkuratura Marynarki Wojennej w GdyniProkuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu

IZBA WOJSKOWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – generał brygady K. LIPIŃSKI

DOWÓDZTWO WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Warszawiedowódca Warszawskiego OW – generał dywizji Jerzy SKALSKI

zastępcy dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego:

do spraw liniowych – generał brygady Stanisław KRUCZEK

szef Sztabu – generał brygady Bolesław MATUSZ

do spraw technicznych – płk Jarosław SIELUŻYCKI

kwatermistrz – generał brygady Marian WRÓBLEWSKI

do spraw OT – generał brygady Jerzy JAROSZ

do spraw politycznych – generał brygady Jan SOCHAdowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii – płk Leon RABUSZKO

szef Oddziału Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu – płk Zygmunt SKUZA

szef służby uzbrojenia i elektroniki – płk Jan TRUKAN

szef Sztabu Kwatermistrzostwa – płk Zdzisław WALCZEWSKIDOWÓDZTWO ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO we Wrocławiudowódca Śląskiego OW – generał dywizji Jan KURIATA

zastępcy dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego:

do spraw liniowych – generał brygady Zenon BRYK

szef Sztabu – generał brygady Edward ROGALA

do spraw technicznych – płk Antoni GOLISZEWSKI

kwatermistrz – płk Tadeusz KOMARNICKI

do spraw OT – generał brygady Józef PETRUK

do spraw politycznych – generał brygady Zdzisław ROZBICKIdowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii – generał brygady Antoni SKIBIŃSKI

dowódca Wojsk OPL – płk Tadeusz JAUER

szef Sztabu Służb Technicznych – płk Adam TYLUS

szef Służby Zdrowia, zastępca kwatermistrza – płk Janusz ADAMCZYK

szef Oddziału Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu – płk Bolesław BALCEROWICZDOWÓDZTWO POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Bydgoszczydowódca Pomorskiego OW – generał dywizji Zbigniew BLECHMAN

zastępcy dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego:

do spraw liniowych – generał brygady Zbigniew MAZIEJ

szef Sztabu – generał brygady Henryk SZUMSKI

do spraw technicznych – generał brygady Stanisław SMOLEŃ

kwatermistrz – generał brygady Piotr SZWEDA

do spraw OT – generał brygady Zdzisław OSTROWSKI

do spraw politycznych – generał brygady Henryk KONDASszef Oddziału Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu – płk Antoni WALCZAK

szef Oddziału Rozpoznania Wojskowego – płk Józef CHMIEL

Szef Wojsk Chemicznych – płk Zygmunt JASIK

szef Sztabu Kwatermistrzostwa – płk Stanisław STAŃKODOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ w Gdynidowódca Marynarki Wojennej

- admirał Ludwik JANCZYSZYN

- kontradmirał Piotr KOŁODZIEJCZYK (od 13 lutego 1986 r.)

zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej:

do spraw liniowych – kontradmirał Kazimierz BOSSY

szef Sztabu – kontradmirał Piotr KOŁODZIEJCZYK

szef Służb Technicznych i Zaopatrzenia – kontradmirał Romuald WAGA

do spraw politycznych – kontradmirał Ludwik DUTKOWSKI

- kmdr W. RACZKOWSKIszef Oddziału Operacyjnego Sztabu MW – kmdr Zbigniew BADEŃSKI

zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia do spraw technicznych – kmdr Jan PRZYBYLSKI

zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia do spraw –

szef Sztabu Służb Technicznych i Zaopatrzenia – kmdr Marian SUCHARZEWSKI

szef Służby Techniczno – Okrętowej Szefostwa Techniki i Zaopatrzenia MW – kmdr Jerzy BUCZMA

DOWÓDZTWO WOJSK LOTNICZYCH w Poznaniudowódca Wojsk Lotniczych – generał dywizji Tytus KRAWCZYC

zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych:

do spraw liniowych – generał

do spraw szkolenia – generał brygady Michał POLECH

szef Sztabu – generał brygady Jerzy ZYCH

do spraw technicznych – generał brygady Zdzisław PIETRUCHA

kwatermistrz – płk Krzysztof PAJEWSKI

do spraw politycznych – generał brygady Jan CELEKszef Lotnictwa Wojsk Lądowych – generał brygady Józef TENEROWICZ

zastępca szefa sztabu WL do spraw operacyjnych – płk Franciszek MACIOŁA

DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU w Warszawiedowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju – generał dywizji Longin ŁOZOWICKI

zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju:

do spraw liniowych – generał brygady pil. Marian BONDZIOR

szef Sztabu – generał brygady Ryszard MICHALIK

do spraw technicznych i zaopatrzenia – generał brygady A. REMBALSKI

do spraw politycznych – generał brygady doc. dr Mieczysław WŁODARSKI

szef Wojsk Lotniczych -

szef Wojsk Rakietowych i Artylerii – generał brygady Krystian HILLE

szef Wojsk Radiotechnicznych – płk Tadeusz MIKOŚ

DOWÓDZTWO ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK ZABEZPIECZENIA MON w Warszawie

dowódca ZJZ MON – generał brygady Kazimierz BOGDANOWICZ

SZTAB ZJEDNOCZONYCH SIŁ ZBROJNYCH

PAŃSTW STRON UKŁADU WARSZAWSKIEGO

w Moskwie

I zastępca szefa głównego inspektora szkolenia WP, szef Inspektoratu Szkolenia MON,

zastępca szefa Sztabu ZSZ PS UW – generał dywizji Stanisław AntosKOMITET TECHNICZNY ZJEDNOCZONYCH SIŁ ZBROJNYCH

PAŃSTW STRON UKŁADU WARSZAWSKIEGO

w Moskwie

zastępca szefa Komitetu Technicznego ZSZ PS UW – generał dywizji Władysław SZYMŁOWSKI

SZEFOSTWO WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

szef Wojsk MSW – generał brygady E. TARAŁA

DOWÓDZTWO WOJSK OCHRONY POGRANICZA

dowódca WOP – generał dywizji Feliks STRAMIK

zastępcy dowódcy WOP:

do spraw politycznych – generał brygady Stanisław BRODZIŃSKI

NADWIŚLAŃSKIE JEDNOSTKI WOJSKOWE MSW

dowódca NJW MSW – płk Edward WEJNER

BIURO OCHRONY RZĄDU

dyrektor BOR – generał brygady Olgierd Piotr DARŻYNKIEWICZPOZA WOJSKIEMsekretarz Komitetu Centralnego PZPR – generał broni dr Józef BARYŁA (od 4 stycznia 1986 r.)

kierownik Wydziału Polityki Kadrowej Komitetu Centralnego PZPR – generał dywizji dr Władysław HONKISZ

rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR – generał brygady w st. spocz. Norbert MICHTA

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu – generał brygady Edward ŁUKASIKminister spraw wewnętrznych – gen. broni Czesław KISZCZAK

wiceminister spraw wewnętrznych – generał dywizji Lucjan CZUBIŃSKI

doradca ministra spraw wewnętrznych – generał brygady Erwin ROZŁUBIRSKI

minister górnictwa i energetyki – generał dywizji Czesław PIOTROWSKI

wiceminister oświaty i wychowania – generał dywizji Jan CZAPLA

wiceminister zdrowia i opieki społecznej, główny inspektor sanitarny kraju, prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża – generał brygady Jerzy BOŃCZAK

prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – generał dywizji Mieczysław DĘBICKI

ambasador PRL w Mongolskiej RL – generał broni Józef URBANOWICZ

konsul generalny PRL w Mińsku – generał broni Mieczysław OBIEDZIŃSKI

radca Ambasady PRL w ZSRR - generał dywizji Wiesław WOJCIECHOWSKI

radca handlowy Ambasady PRL w Jugosłowiańskiej RL – generał brygady Włodzimierz SEWERYŃSKI

podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu – generał dywizji Jerzy MODRZEWSKI

podsekretarz stanu w Ministerstwie Komunikacji – generał dywizji Jan RACZKOWSKI

podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, główny inspektor kontroli, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej – generał brygady dr Marian RYBA

główny inspektor kontroli w Urzędzie Rady Ministrów – generał brygady Edward DRZAZGA

prezes Najwyższej Izby Kontroli – generał dywizji Tadeusz HUPAŁOWSKI

dyrektor generalny w NIK – generał dywizji Bolesław SZCZERBA

dyrektor generalny w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów PRL – generał dywizji Jan ZIELIŃSKI

prezes Urzędu do Spraw Kombatantów – generał dywizji Mieczysław GRUDZIEŃ

prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju – generał dywizji Zygmunt HUSZCZA

wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju – generał brygady w st. spocz. Jan CIEŚLIK

dyrektor generalny lotnictwa cywilnego – generał brygady pil. dr Józef SOBIERAJ

prezes Aeroklubu PRL – generał brygady Władysław HERMASZEWSKI

wojewoda gdański – generał brygady Mieczysław CYGAN

komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy – generał brygady Zdzisław BARSZCZEWSKI

prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – generał broni Józef KAMIŃSKI

prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych – generał dywizji Franciszek KSIĘŻARCZYK

prezes Zarządu Głównego Związku Ociemniałych Żołnierzy – kmdr inż. Cz. KRZYCZKOWSKI

przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa – generał dywizji Roman PASZKOWSKI

Prokurator Generalny PRL - generał dywizji Lucjan CZUBIŃSKI

Pełnomocnik Rządu do Spraw Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce - generał dywizji Zbigniew OHANOWICZ

pełnomocnik ministra ON przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, szef Delegatury MON przy Prezydium PAN – generał brygady dr Rudolf DZIPANOW

prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – płk dypl. inż. A. SZEGIEDEWICZ

ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK LĄDOWYCH1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie

dowódca – płk Zenon POZNAŃSKI2 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie

dowódca –3 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Romualda Traugutta w Lublinie

dowódca –4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

dowódca – płk Kazimierz TOMASZEWSKI5 Saska Dywizja Pancerna im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Gubinie

dowódca – płk Tadeusz WILECKI

szef sztabu – płk Zygmunt SADOWSKI6 Pomorska Dywizja Powietrzno Desantowa w Krakowie

(od 02.08.1989 r. 6 PBPD im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego)

dowódca – płk January KOMAŃSKI

szef sztabu – płk Andrzej PRUS7 Łużycka Dywizja Desantowa w Gdańsku

dowódca – gen. bryg. Henryk SZAFRAŃSKI

– płk Ryszard Lackner8 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie

dowódca –9 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana w Rzeszowie

dowódca – płk Adam ŚLIWA10 Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Armii Radzieckiej w Opolu

dowódca – płk Tadeusz BAZYDŁO11 Drezdeńska Dywizja Pancerna im. Jana III Sobieskiego w Żaganiu

dowódca – płk Janusz ORNATOWSKI

szef sztabu – płk Adam RĘBACZ

kwatermistrz – płk Andrzej RATAJCZAK12 Dywizja Zmechanizowana im. Armii Ludowej w Szczecinie

dowódca – płk Jerzy SŁOWIŃSKI15 Dywizja Zmechanizowana im. Gwardii Ludowej w Olsztynie

dowódca – płk Józef FLIS

zastępca dowódcy – płk Józef KUCZAK16 Kaszubska Dywizja Pancerna w Elblągu

dowódca – generał brygady Marian SOBOLEWSKI

– płk Aleksander PONIEWIERKA20 Warszawska Dywizja Pancerna im. marszałka Konstantego Rokossowskiego w Szczecinku

dowódca – płk Marian ROBEŁEK1 Warszawska Brygada Artylerii Armat im. Józefa Bema w Węgorzewie

dowódca – płk Wiesław Pietrzaka2 Pomorska Brygada Artylerii w Choszcznie

dowódca – płk Kazimierz WILCZEWSKI3 Brygada Artylerii w Biedrusku

dowódca – płk Czesław BOROWSKI5 Pomorska Brygada Artylerii Armat w Głogowie

dowódca – płk dypl. Zdzisław NAWARA6 Warszawska Brygada Artylerii Armat w Toruniu

dowódca –7 Brygada Artylerii Haubic

dowódca – płk Zygmunt GAŁĄZKA18 Brygada Artylerii im. gen. dyw. Franciszka Jóźwiaka w Bolesławcu

dowódca – płk dypl. Jerzy WOLNY23 Brygada Artylerii Armat w Zgorzelcu

dowódca – płk Jan BIAŁY32 Łużycka Szkolna Brygada Artylerii w Orzyszu

(od 04.10.1986 r. imienia gen. broni Bolesława Czarniawskiego)

dowódca – płk Alfons KUPIS61 Brygada Artylerii WOPL w Skwierzynie

dowódca - płk dypl. Stanisław CZEPIELIK1 Brygada Saperów w Brzegu

dowódca - ?2 Warszawska Brygada Saperów im. gen. broni Jerzego Bordziłowskiego w Kazuniu

dowódca – płk Ryszard ŻUCHOWSKI4 Łużycka Brygada Saperów w Gorzowie Wlkp.

dowódca – płk dypl. Mikołaj ROKOSZ5 Mazurska Brygada Saperów im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie – Podjuhach

dowódca – ?2 Brygada Łączności w Wałczu

dowódca - ?15 Brygada Radioliniowo Kablowa w Sieradzu

dowódca – płk dypl. Aleksander KUBERA

ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH20 Brygada Łączności NJW WSW w Kielcach

dowódca - ?Łużycka Brygada WOP w Lubaniu Śląskim

dowódca - ?Lubuska Brygada WOP w Krośnie Odrzańskim

dowódca - ?Pomorska Brygada WOP w Szczecinie

dowódca - ?Bałtycka Brygada WOP w Koszalinie

dowódca - ?Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku

dowódca - ?Morska Brygada Okrętów Pogranicza im. kmdr por. Franciszka Dąbrowskiego w Gdańsku

dowódca - ?Podlasko-Mazurska Brygada WOP w

dowódca - ?Nadbużańska Brygada WOP w

dowódca - ?Bieszczadzka Brygada WOP w

dowódca - ?Karpacka Brygada WOP w

dowódca - ?Górnośląska Brygada WOP w

dowódca – gen. bryg. B. BONCZARSudecka Brygada WOP

dowódca - ?

ZWIĄZKI TAKTYCZNE

WOJSK LOTNICZYCH I WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU1 Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie

dowódca – generał brygady Tadeusz JEMIOŁO2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy

dowódca – generał brygady Henryk PIETRZAK3 Korpus Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu

dowódca 3 Korpusu OPK – płk Jerzy GOTOWAŁA2 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego

dowódca –3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego

dowódca -4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi w Malborku

dowódca – płk Roman HARMOZA7 Brygada Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu

dowódca –1 Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich w Bytomiu

dowódca - ?3 Łużycka Dywizja Artylerii OPK w Warszawie

dowódca - ?

ZWIĄZKI TAKTYCZNE MARYNARKI WOJENNEJ3 Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Gdyni

dowódca –8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

dowódca – kmdr Henryk MATUSZCZYK

szef Sztabu – kmdr Stanisław KASPERKOWIAK9 Flotylla Obrony Wybrzeża w Helu

dowódca – kmdr Stanisław TOBIASZSzefostwo Lotnictwa Marynarki Wojennej

szef Lotnictwa MW - kmdr pil. Jan Paweł KANIA

SZKOLNICTWO WOJSKOWEAKADEMIE WOJSKOWEAkademia Sztabu Generalnego WP im. generała broni Karola Świerczewskiego „Waltera”

w Rembertowiekomendant ASG WP – generał dywizji Władysław MRÓZ

zastępcy komendanta ASG WP:

do spraw naukowych – generał brygady Tadeusz URBAŃCZYK

do spraw liniowych – generał brygady Tadeusz BEŁCZEWSKI

do spraw ? - generał brygady Janusz SIECZKOWSKI

do spraw politycznych -

komendant Wydziału Wojsk Lądowych – generał brygady Czesław DĘGA

komendant Wydziału Wojsk Lotniczych i OPK – generał brygady Andrzej RYBACKI

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawiekomendant WAT – generał brygady Edward WŁODARCZYK

zastępca komendanta WAT do spraw liniowych – generał brygady Henryk ANTOSZKIEWICZ

zastępca komendanta WAT do spraw technicznych – generał brygady Stanisław ROGOWSKI

zastępca komendanta WAT do spraw politycznych – ?

zastępca komendanta do spraw naukowych – płk prof. dr hab. inż. K. DZIĘCIOŁOWSKI

komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk – generał brygady Mieczysław KACZYŃSKIWydział Elektroniczny

Wydział Mechaniczny

Wydział Elektromechaniczny

Wydział Cybernetyki

Wydział Inżynierii Wojskowej

Wydział Chemii i Fizyki Technicznej

Filia WAT w COSSUiE w Olsztynie

Filia WAT w COSST WL w Oleśnicy

Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego w Łodzikomendant – generał brygady prof. dr nauk med. Władysław TKACZEWSKI

komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM - płk prof. T. ORŁOWSKI

komendant Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego CKP WAM - płk lek. L. BOGDAŁ

komendant Wydziału Lekarskiego - ?

Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzikomendant WAP – generał dywizji Władysław POLAŃSKI

zastępca komendanta WAP do spraw liniowych – generał brygady Tadeusz SROCZYŃSKIWydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Politycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Ośrodek Badań Społecznych WAP

(utworzony 08.07.1966 r.)

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynikomendant AMW - kmdr doc. J. APANOWICZ

Wydział Dowódczy

Wydział Techniczny

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIEWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

komendant – generał brygady Marian ZDRZAŁKAWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

komendant – generał brygady Zdzisław GŁUSZCZYKWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu

komendant – generał brygady Kazimierz CHUDYWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Koszalinie

komendant – generał brygady Witold NIEDEKWyższa Szkoła Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

komendant – płk Leonard BOGUSZEWSKI

zastępca komendanta do spraw liniowych – płk Józef RZEMIEŃWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji w Krakowie

komendant – płk mgr inż. Józef KORECKI

zastępca komendanta – płk Mieczysław KARUSWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności im. płk Bolesława Kowalskiego w Zegrzu

komendant – płk Zbigniew CHRUŚCIŃSKIWyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu

komendant – generał brygady Piotr PRZYBYSZEWSKIWyższa Oficerska Szkoła Samochodowa im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Pile

komendant – płk Józef MUSZYŃSKIWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Radiotechnicznych im. kpt. Sylwestra Bartosika

w Jeleniej Górze

komendant – płk Edward REDWANZWyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego w Dęblinie

komendant –

zastępca komendanta – płk Mirosław HERMASZEWSKI

CENTRA I OŚRODKI SZKOLENIACentrum Doskonalenia Oficerów WP im. gen. armii Stanisława Popławskiego w Rembertowie

komendant – generał brygady Kazimierz LEŚNIAKCentrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi

komendant – płk mgr Marian ANYSZCentrum Doskonalenia Kadr Administracji Wojskowej w Łodzi

komendant - ?Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. Franka Zubrzyckiego w Ustce

komendant – kmdr inż. Stanisław ŁAŁAKTechniczna Szkoła Wojsk Lotniczych im. Michała Wójtowicza ps. „Zygmunt” w Zamościu

komendant – płk mgr inż. Zygmunt OLEJNICZAKCentralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki

im. por. Walerego Bagińskiego i ppor. Antoniego Wieczorkiewicza w Olsztynie

komendant COSSUiE - ?Centralny Ośrodek Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim

komendant COS WSW – płk SAWICKICentralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu

komendant - ?Ośrodek Szkolenia WOP im. por. Mieczysława Kalinowskiego w

komendant - ?Ośrodek Szkolenia Służb kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu

komendant - ?Ośrodek Szkolenia Łączności im. płk Bolesława Kowalskiego w Legnicy

komendant - ?Ośrodek Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa im.

komendant - ?Ośrodek Szkolenia Podoficerów i Operatorów Maszyn Inżynieryjnych im. por. Henryka Mareckiego w

komendant - ?Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

(od 30.05.1988 r. imienia kmdr Stanisława Mielczarka)

komendant - ?Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi

komendant - ?

SZKOŁY CHORĄŻYCHSzkoła Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu

Szkoła Chorążych Wojsk Pancernych w Poznaniu

Szkoła Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

Szkoła Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Szkoła Chorążych Politycznych w Łodzi

Szkoła Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej w Pile

Szkoła Chorążych Wojsk Inżynieryjnych i Komunikacji Wojskowej we Wrocławiu

Szkoła Chorążych Wojsk Chemicznych w Krakowie

Szkoła Chorążych Wojsk Łączności im. Marcelego Nowotki w Legnicy

Szkoła Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie

Szkoła Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy

Szkoła Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Zamościu

Szkoła Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze

Szkoła Chorążych Marynarki Wojennej w Gdyni

Szkoła Chorążych Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim

Szkoła Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu

Szkoła Chorążych Wojskowej Służby Topograficznej w Toruniu

Szkoła Chorążych Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie

Szkoła Chorążych Służby Zakwaterowania i Budownictwa w Giżycku

Szkoła Chorążych Administracji Wojskowej w Łodzi

Szkoła Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w KętrzyniePODOFICERSKIE SZKOŁY ZAWODOWEPodoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Lądowych w Elblągu

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Pancernych w Poznaniu

Podoficerska Szkoła Zawodowa Marynarki Wojennej w Ustce

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Inżynieryjnych w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Kolejowych i Drogowych w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Chemicznych w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Czołgowo-Samochodowej w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Uzbrojenia i Elektroniki w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Służb Kwatermistrzowskich w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Zakwaterowania i Budownictwa w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Łączności w Legnicy

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Rakietowych OPK w

Podoficerska Szkoła Zawodowa Administracji Wojskowej w Łodzi

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojskowej Służby Zdrowia w Łodzi

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Ochrony Pogranicza wLICEA WOJSKOWELiceum Wojskowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Toruniu

Liceum Wojskowe im. mjr Alojzego Srogi w Lublinie

Liceum Wojskowe im. mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu

Liceum Wojskowe w Olsztynie

Liceum Wojskowe w Częstochowie

Wojskowe Liceum Lotnicze w Dęblinie

Filia Wojskowego Liceum Lotniczego w Zielonej Górze

Wojskowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdańsku

(od 01.09.1988 r. Wojskowe Liceum Muzyczne im. Karola Kurpińskiego)

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

szef WSzW – generał brygady Edward DYSKO

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie

szef WSzW – generał brygady Marian KOPER

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

szef WSzW – generał brygady Jan ŁAZARCZYK

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Pile

szef WSzW – generał brygady Antoni SILUK

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

szef WSzW - generał brygady Kazimierz STEC

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Włocławku

szef WSzW – generał brygady Henryk SZAFRAŃSKI

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

szef WSzW – PŁK Kazimierz GARBACIK

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

płk dypl. Henryk ŚWIĘCICKIINNE

zastępca komendanta Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy – płk Stanisław FERENZ

dowódca 9 pułku łączności w Białobrzegach – płk Witold CIEŚLEWSKI

szef Departamentu Spraw Obronnych Urzędu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Transportu, Łączności i Żeglugi – kmdr Marek TOCZEK

komendant Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – płk Jerzy LEWITOWICZ

dowódca XXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Zbrojnych ONZ - płk W. PIETRZAK

komendant Wojskowego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej w Rembertowie – płk prof. dr hab. Kazimierz SOBCZAKsłuchacze ASG SZ ZSRR w latach 1984-1986:

płk Roman DYSARZ – dowódca 20 DPanc.

płk Leon KOMORNICKI – szef sztabu 5 DPanc.

płk Zbigniew LEWANDOWSKI – dowódca dywizji

płk Andrzej PIOTROWSKI

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się