Obsada personalna WP w dniu 01.01.1986 r.

Obsada personalna WP w dniu 01.01.1986 r.

Postautor: Grzegorz Urbaniak » 16 maja 2004, 15:43

W dotychczasowej dyskusji poświęconej WP w roku 1986 skupiliśmy się głównie na przekształceniach organizacyjnych. Myślę, że równoległe powinna się toczyć dyskusja na temat obsady personalnej WP. Oba wątki dyskusji będą się na pewno wzajemnie uzupełniać.
Celem rozpoczęcia dyskusji przedstawiam swoją wersję obsady personalnej WP.
Proszę o krytyczne uwagi i uzupełnienia.

SIŁY ZBROJNE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

(obsada personalna według stanu na dzień 1 stycznia 1986 r.)

I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, przewodniczący Rady Państwa,
przewodniczący Komitetu Obrony Państwa, Zwierzchnik Sił Zbrojnych,
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny
generał armii Wojciech JARUZELSKI

GABINET MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
szef Gabinetu Wojskowego Przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju – generał dywizji Michał JANISZEWSKI
szef Oddziału Planowania i Koordynacji - ?
szef Wydziału Skarg i Listów - ?

SEKRETARIAT KOMITETU OBRONY KRAJU
szef Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju – generał broni Tadeusz Tuczapski
zastępca szefa Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju – generał brygady Leon SULIMA


MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


KIEROWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

minister Obrony Narodowej - generał armii Florian SIWICKI

wiceministrowie Obrony Narodowej:
do spraw ogólnych - generał broni Antoni JASIŃSKI
główny inspektor szkolenia WP – generał broni Eugeniusz MOLCZYK
(26 lutego 1986 r. odwołany ze stanowiska „ze względu na stan zdrowia”)
szef Sztabu Generalnego WP – generał broni Józef UŻYCKI
główny inspektor Obrony Terytorialnej, szef Obrony Cywilnej Kraju - generał broni Tadeusz TUCZAPSKI
główny inspektor techniki WP – generał broni Zbigniew NOWAK
główny kwatermistrz WP – generał dywizji Włodzimierz OLIWA
szef Głównego Zarządu Politycznego WP - generał broni dr Józef BARYŁA
(od 4 stycznia 1986 r. sekretarz KC PZPR)

szef Gabinetu MON – generał brygady Bernard WOŹNIECKI

przedstawiciel naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw – Stron Układu Warszawskiego przy Wojsku Polskim - generał armii A. SZCZEGŁOW
zastępca przedstawiciela- generał pułkownik Wł. SIWIENOK
pomocnik przedstawiciela - generał lejtnant W. SZARYGIN


SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

wiceminister ON, szef Sztabu Generalnego WP – generał broni Józef UŻYCKI
I zastępca szefa SG WP – generał dywizji Mieczysław DACHOWSKI
zastępca szefa SG WP do spraw operacyjnych – generał dywizji Wacław SZKLARSKI
zastępca szefa SG WP do spraw organizacyjno-mobilizacyjnych – generał brygady Jan WOJTALA
zastępca szefa SG WP do spraw systemów kierowania –
zastępca szefa SG WP - generał dywizji Marian PASTERNAK
pełnomocnik szefa SG WP do spraw specjalnych – generał dywizji Jan ŚLIWIŃSKI
pełnomocnik szefa SG WP do spraw budownictwa specjalnego -

szef Zarządu I Operacyjnego – generał brygady Franciszek PUCHAŁA
zastępca szefa Zarządu I Operacyjnego – płk Zbigniew ZALEWSKI

szef Zarządu II Wywiadu i Rozpoznania Wojskowego – generał brygady Roman MISZTAL
szef Zarządu (III ?) Gotowości Bojowej i Dowodzenia -
szef Zarządu IV Systemów Kierowania –
szef Oddziału Planowania Zarządu IV -
szef Zarządu VI Organizacyjnego -
szef Zarządu VII Planowania Materiałowego – płk Marian DANIULUK
szef Zarządu IX Topograficznego – płk Zenon BIESAGA
szef Zarządu X Mobilizacji i Uzupełnień –
zastępca szefa Zarządu X Mobilizacji i Uzupełnień – płk Jarosław BIELECKI
szef Zarządu XI Normatywnego –
szef Zarządu XII –
szef Oddziału Studiów Zarządu XII -
szef Zarządu XIV Informatyki -
szef Zarządu XV Wojskowych Spraw Zagranicznych –
szef Oddziału Wojskowych Spraw Zagranicznych – płk dypl. R. DZIEDZIC
szef Oddziału Wojskowego Protokołu Dyplomatycznego –
szef Oddziału Attachatów Wojskowych –
szef Zarządu Naukowo-Wydawniczego –

szef Zarządu – generał brygady Roman ROPEK
szef Zarządu – płk K. GOŁĄB
główny specjalista – generał brygady Tadeusz GEMBICKI

Zespół Naukowy SG WP
Zespół Szkolenia Operacyjnego SG WP
Zespół Struktur Organizacyjnych SG WP
Biuro Spraw Specjalnych SG WP
Oddział Kadr SG WP
Oddział Lotniczy SG WP
Wydział Polityczny SG WP
Wydział Finansowy SG WP
Drukarnia SG WP
Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej
(utworzony 05.12.1969 r. przy Zarządzie Normatywno-Administracyjnym SG WP)

SZEFOSTWO WOJSK ŁĄCZNOŚCI MON
szef Wojsk Łączności MON – generał brygady Henryk ANDRACKI

szef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim – generał dywizji Zbigniew ZIELENIEWSKI
szef Polskiej Misji Wojskowej przy Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei – generał brygady Marian KOPER (następnie szef WSzW w Lublinie)
attache wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w ZSRR
- generał dywizji Henryk KOCZARA
– generał brygady Apoloniusz CZERNÓW
attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie PRL w CSRS – generał brygady Ryszard MILCZAREK
– generał brygady Jan SOCHA
attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w Kubańskiej RL – generał brygady Tadeusz GEMBICKI
attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w Wielkiej Brytanii – kmdr Kazimierz GŁOWACKI
attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w Stanach Zjednoczonych – vacat
attache wojskowy przy Ambasadzie PRL w NRD – płk St. PRUGAR
attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Węgierskiej RL – generał brygady Władysław JURA


„PION OGÓLNY” MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

wiceminister ON do spraw ogólnych, zastępca dowódcy ZSZ PS UW, zastępca dowódcy Wojsk Zachodniego Kierunku do spraw Wojska Polskiego - generał broni Antoni JASIŃSKI

DEPARTAMENT FINANSÓW

BIURO PRAWNE MON
szef Biura Prawnego MON – płk J. OLEJNICZAK

GŁÓWNA KONTROLA WOJSKOWA
szef Głównej Kontroli Wojskowej – generał dywizji Marian KNAST

Delegatura GKW w Warszawie
Delegatura GKW w Bydgoszczy
Delegatura GKW we Wrocławiu

INSPEKTORAT SZKOLENIA WP
I zastępca szefa głównego inspektora szkolenia WP, szef Inspektoratu Szkolenia MON,
zastępca szefa Sztabu ZSZ PS UW w Moskwie – generał dywizji Stanisław ANTOS


GŁÓWNY ZARZĄD SZKOLENIA BOJOWEGO WP

szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP - generał broni Wojciech BARAŃSKI
I zastępca szefa GZSzB WP – generał brygady Kazimierz MAKAREWICZ
zastępca szefa GZSzB WP - generał brygady Edmund BOŁOCIUCH
zastępca szefa GZSzB WP, szef Zarządu III Szkolenia Bojowego – generał brygady Ryszard WILCZYŃSKI
szef Oddziału Szkolenia Wojsk Pancernych – płk Maciej ŻYTECKI
szef Zarządu – płk Tadeusz CEPAK
szef Zarządu – płk Julian LEWIŃSKI

szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego – generał brygady Stanisław ŻAK
Oddział 1 Naukowo-Badawczy
Oddział 2 Szkolnictwa Zawodowego
Oddział 3 Kursów i Szkolenia poza Wojskiem
Wydział Języków Obcych

zastępca szefa GZSzB WP do spraw szkolenia fizycznego i sportu – płk dypl. W. FERYNIEC

INSPEKCJA SIŁ ZBROJNYCH
szef Inspekcji Sił Zbrojnych – generał brygady Apoloniusz GOLIK
zastępca szefa Inspekcji Sił Zbrojnych – generał brygady Adam BIDZIŃSKI

DOWÓDZTWO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII MON
dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii MON – generał brygady Włodzimierz KWACZENIUK

SZEFOSTWO WOJSK CHEMICZNYCH MON
szef Wojsk Chemicznych MON – generał dywizji Czesław KRZYSZOWSKI

DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ MON
dowódca Wojsk OPL MON – generał dywizji Tadeusz OBRONIECKI
zastępca dowódcy WOPL do spraw operacyjnych – płk Tadeusz MIROWSKI
zastępca dowódcy WOPL do spraw technicznych – płk Mirosław JĘDRUSIK
zastępca dowódcy WOPL do spraw szkolenia – płk Hieronim JAGODZIŃSKI

SZEFOSTWO WOJSK INŻYNIERYJNYCH MON
szef Wojsk Inżynieryjnych MON – generał brygady Zdzisław STELMASZUK


GŁÓWNY INSPEKTORAT OBRONY TERYTORIALNEJ

wiceminister ON, główny inspektor Obrony Terytorialnej, szef Obrony Cywilnej Kraju
- generał broni Tadeusz TUCZAPSKI
zastępca głównego inspektora Obrony Terytorialnej do spraw szkolenia poza wojskiem – generał brygady Władysław HONKISZ

INSPEKTORAT OBRONY TERYTORIALNEJ I WOJSK OBRONY WEWNĘTRZNEJ
I zastępca głównego inspektora Obrony Terytorialnej, szef Inspektoratu Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony Wewnętrznej – generał brygady Jan ŚWIATOWIEC
zastępca szefa Inspektoratu OT i WOWewn. – płk Czesław LASZCZKOWSKI


INSPEKTORAT OBRONY CYWILNEJ KRAJU
zastępca głównego inspektora Obrony Terytorialnej, szef Inspektoratu Obrony Cywilnej Kraju – generał dywizji Józef CWETSCH


GŁÓWNY INSPEKTORAT TECHNIKI WP

wiceminister ON, główny inspektor techniki WP – generał broni Zbigniew NOWAK
zastępcy głównego inspektora techniki WP:
szef Sztabu Służb Technicznych – generał dywizji Tadeusz KUŚMIERSKI
szef Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej – generał brygady Jan BOBROWICZ
szef Zamówień i Dostaw Techniki Wojskowej – generał brygady Ryszard WIECZOREK
szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki – generał brygady Mieczysław BRONOWIECKI
- generał brygady Edward OGRODOWICZ
szef Służby Czołgowo-Samochodowej – generał brygady Stanisław ŚWITALSKI
szef Techniki Morskiej – kontradmirał Aleksy PAROL
szef Techniki Lotniczej – generał brygady doc. dr inż. Mieczysław SIKORSKI
szef Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych – generał brygady Zdzisław PIETRUCHA


GŁÓWNE KWATERMISTRZOSTWO WP

wiceminister ON, główny kwatermistrz WP – generał dywizji Włodzimierz OLIWA
zastępcy głównego kwatermistrza WP:
szef Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP – generał dywizji Stanisław FRYŃ
szef Wojskowej Służby Zdrowia – generał brygady Andrzej KALIWOSZKA
szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa – generał dywizji Sebastian STZRAŁKOWSKI
szef Służby Materiałów Pędnych i Smarów - ?
szef Służby Żywnościowej – płk Henryk STYBURSKI
szef Służby Mundurowej – ?
szef Służby Komunikacji Wojskowej – płk Stanisław KAFTAN

szef Zespołu Badań i Prac Rozwojowych Głównego Kwatermistrzostwa WP – płk prof. J. KUBICA
szef Wydziału Politycznego Głównego Kwatermistrzostwa WP - ?
Inspektor Łowiectwa i Ochrony Przyrody - ?

SZTAB GŁÓWNEGO KWATERMISTRZOSTWA WP
szef Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP, zastępca głównego kwatermistrza WP
– generał dywizji Stanisław FRYŃ
zastępca szefa Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP – płk Walerian SOWA

Przedsiębiorstwo Państwowe „Wojskowa Centrala Handlowa”
(PP „WCH” o zasięgu ogólnopolskim w styczniu 1981 r. zostało podporządkowane MON i weszło w skład Sztabu GK WP na prawach wydziału)

SZEFOSTWO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
szef Wojskowej Służby Zdrowia, zastępca głównego kwatermistrza WP
– generał brygady Andrzej KALIWOSZKA

SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
szef Służby Żywnościowej, zastępca głównego kwatermistrza WP
– płk Henryk STYBURSKI

SZEFOSTWO SŁUŻBY MUNDUROWEJ
szef Służby Mundurowej, zastępca głównego kwatermistrza WP
– ?

SZEFOSTWO SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW
szef Służby Materiałów Pędnych i Smarów, zastępca głównego kwatermistrza WP
- ?

SZEFOSTWO SŁUŻBY KOMUNIKACJI WOJSKOWEJ
szef Służby Komunikacji Wojskowej, zastępca głównego kwatermistrza WP
– płk Stanisław KAFTAN

SZEFOSTWO SŁUŻBY ZAKWATEROWANIA I BUDOWNICTWA
szef Służby Zakwaterowania i Budownictwa-zastępca głównego kwatermistrza WP
– generał dywizji Sebastian STZRAŁKOWSKI

szef Wojskowej Inspekcji Architektoniczno – Budowlanej – naczelny architekt WP
szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej


GŁÓWNY ZARZĄD POLITYCZNY WP

wiceminister ON, szef Głównego Zarządu Politycznego WP
- generał broni Józef BARYŁA
- generał dywizji dr Tadeusz SZACIŁO (od 4 stycznia 1986 r.)
I zastępca szefa GZP WP
– generał dywizji dr Tadeusz SZACIŁO
- kontradmirał Ludwik DUTKOWSKI
zastępca szefa GZP WP, szef Zarządu I Organizacyjnego – generał brygady Tadeusz KOJDER
zastępca szefa GZP WP, szef Zarządu II Propagandy i Agitacji, rzecznik prasowy MON – generał brygady prof. dr hab. Lesław WOJTASIK
zastępca szefa GZP WP, szef Zarządu III Kultury i Oświaty – generał brygady Albin ŻYTO
zastępca szefa GZP WP do spraw szkolnictwa wojskowego, szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego – płk Mieczysław MICHALIK
szef Zarządu Wydawnictw, Drukarń i Zaopatrzenia – płk L. MORAWSKI

przewodniczący Rady Młodzieżowej WP – kpt. Z. CIERESZKO

tylko jako ciekawostkę, w tym miejscu pozwalam sobie przedstawić jakie funkcje pełnili wówczas ludzie będący aktualnie centralnymi postaciami życia politycznego w kraju.
kierownik Zespołu do Spraw Młodzieży Komitetu Centralnego PZPR – Leszek MILLER
minister do spraw młodzieży – Aleksander KWAŚNIEWSKI
sekretarz generalny Rady Krajowej PRON – Jerzy JASKIERNIA
przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP – Jerzy SZMAJDZIŃSKI

GENERALNY DZIEKANAT WOJSKA POLSKIEGO

dziekan generalny WP – ks. płk dr Julian HUMEŃSKI
zastępca dziekana generalnego WP – ks. ppłk Franciszek KLEWIADO
(w 1989 r. służba duszpasterstwa posiadała 35 etatów kapelanów, z czego 4 w Generalnym Dziekanacie WP i 31 w parafiach wojskowych)

DEPARTAMENT KADR MON

szef Departamentu Kadr MON – generał dywizji dr Zygmunt ZIELIŃSKI
zastępca szefa Departamentu Kadr MON, pełnomocnik MON do spraw pracowników cywilnych wojska – generał brygady Jan PUŁAWSKI

Biuro do Spraw Pracowników Cywilnych Wojska
Biuro Strat Bezpowrotnych WP w Pułtusku
Biuro do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


INSPEKTOR MON DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW
generał dywizji Tadeusz KREPSKI


SZEFOSTWO WOJSKOWEJ SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ

szef WSW – generał dywizji Edward PORADKO
zastępca szefa WSW – płk mgr Antoni KUBICKI
zastępca szefa WSW-szef Zarządu V – płk Kazimierz DUDZIŃSKI
szef Zarządu WSW ŚOW – płk Edmund BUŁA
szef Zarządu WSW POW – płk Marian WICHRZYŃSKI
szef Zarządu WSW – płk Z. BINAS


NACZELNA PROKURATURA WOJSKOWA W WARSZAWIE

naczelny prokurator wojskowy, zastępca prokuratora generalnego PRL – płk Henryk KOSTRZEWA

Oddział Sądowo-Rewizyjny i Ułaskawień
Oddział Prokuratorskiej Kontroli Przestrzegania Prawa i Profilaktyki
Oddział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym
Oddział Badań i Analiz
Wydział Badań Analitycznych Oddziału Badań i Analiz
Oddział Organizacyjno-Inspektorski
Oddział Kadr i Szkolenia
Oddział Badania Problematyki Przestępczości
Oddział do Spraw Zleconych

Prokuratura Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Opolu
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze

Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie

Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie

Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni

Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu


IZBA WOJSKOWA SĄDU NAJWYŻSZEGO
prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – generał brygady K. LIPIŃSKI


DOWÓDZTWO WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Warszawie

dowódca Warszawskiego OW – generał dywizji Jerzy SKALSKI
zastępcy dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego:
do spraw liniowych – generał brygady Stanisław KRUCZEK
szef Sztabu – generał brygady Bolesław MATUSZ
do spraw technicznych – płk Jarosław SIELUŻYCKI
kwatermistrz – generał brygady Marian WRÓBLEWSKI
do spraw OT – generał brygady Jerzy JAROSZ
do spraw politycznych – generał brygady Jan SOCHA

dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii – płk Leon RABUSZKO
szef Oddziału Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu – płk Zygmunt SKUZA
szef służby uzbrojenia i elektroniki – płk Jan TRUKAN
szef Sztabu Kwatermistrzostwa – płk Zdzisław WALCZEWSKI

DOWÓDZTWO ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO we Wrocławiu

dowódca Śląskiego OW – generał dywizji Jan KURIATA
zastępcy dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego:
do spraw liniowych – generał brygady Zenon BRYK
szef Sztabu – generał brygady Edward ROGALA
do spraw technicznych – płk Antoni GOLISZEWSKI
kwatermistrz – płk Tadeusz KOMARNICKI
do spraw OT – generał brygady Józef PETRUK
do spraw politycznych – generał brygady Zdzisław ROZBICKI

dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii – generał brygady Antoni SKIBIŃSKI
dowódca Wojsk OPL – płk Tadeusz JAUER
szef Sztabu Służb Technicznych – płk Adam TYLUS
szef Służby Zdrowia, zastępca kwatermistrza – płk Janusz ADAMCZYK
szef Oddziału Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu – płk Bolesław BALCEROWICZ

DOWÓDZTWO POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Bydgoszczy

dowódca Pomorskiego OW – generał dywizji Zbigniew BLECHMAN
zastępcy dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego:
do spraw liniowych – generał brygady Zbigniew MAZIEJ
szef Sztabu – generał brygady Henryk SZUMSKI
do spraw technicznych – generał brygady Stanisław SMOLEŃ
kwatermistrz – generał brygady Piotr SZWEDA
do spraw OT – generał brygady Zdzisław OSTROWSKI
do spraw politycznych – generał brygady Henryk KONDAS

szef Oddziału Operacyjnego, zastępca szefa Sztabu – płk Antoni WALCZAK
szef Oddziału Rozpoznania Wojskowego – płk Józef CHMIEL
Szef Wojsk Chemicznych – płk Zygmunt JASIK
szef Sztabu Kwatermistrzostwa – płk Stanisław STAŃKO

DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni

dowódca Marynarki Wojennej
- admirał Ludwik JANCZYSZYN
- kontradmirał Piotr KOŁODZIEJCZYK (od 13 lutego 1986 r.)
zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej:
do spraw liniowych – kontradmirał Kazimierz BOSSY
szef Sztabu – kontradmirał Piotr KOŁODZIEJCZYK
szef Służb Technicznych i Zaopatrzenia – kontradmirał Romuald WAGA
do spraw politycznych – kontradmirał Ludwik DUTKOWSKI
- kmdr W. RACZKOWSKI

szef Oddziału Operacyjnego Sztabu MW – kmdr Zbigniew BADEŃSKI
zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia do spraw technicznych – kmdr Jan PRZYBYLSKI
zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia do spraw –
szef Sztabu Służb Technicznych i Zaopatrzenia – kmdr Marian SUCHARZEWSKI
szef Służby Techniczno – Okrętowej Szefostwa Techniki i Zaopatrzenia MW – kmdr Jerzy BUCZMA


DOWÓDZTWO WOJSK LOTNICZYCH w Poznaniu

dowódca Wojsk Lotniczych – generał dywizji Tytus KRAWCZYC
zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych:
do spraw liniowych – generał
do spraw szkolenia – generał brygady Michał POLECH
szef Sztabu – generał brygady Jerzy ZYCH
do spraw technicznych – generał brygady Zdzisław PIETRUCHA
kwatermistrz – płk Krzysztof PAJEWSKI
do spraw politycznych – generał brygady Jan CELEK

szef Lotnictwa Wojsk Lądowych – generał brygady Józef TENEROWICZ
zastępca szefa sztabu WL do spraw operacyjnych – płk Franciszek MACIOŁA


DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU w Warszawie

dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju – generał dywizji Longin ŁOZOWICKI
zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju:
do spraw liniowych – generał brygady pil. Marian BONDZIOR
szef Sztabu – generał brygady Ryszard MICHALIK
do spraw technicznych i zaopatrzenia – generał brygady A. REMBALSKI
do spraw politycznych – generał brygady doc. dr Mieczysław WŁODARSKI
szef Wojsk Lotniczych -
szef Wojsk Rakietowych i Artylerii – generał brygady Krystian HILLE
szef Wojsk Radiotechnicznych – płk Tadeusz MIKOŚ


DOWÓDZTWO ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK ZABEZPIECZENIA MON w Warszawie
dowódca ZJZ MON – generał brygady Kazimierz BOGDANOWICZ


SZTAB ZJEDNOCZONYCH SIŁ ZBROJNYCH
PAŃSTW STRON UKŁADU WARSZAWSKIEGO
w Moskwie
I zastępca szefa głównego inspektora szkolenia WP, szef Inspektoratu Szkolenia MON,
zastępca szefa Sztabu ZSZ PS UW – generał dywizji Stanisław Antos

KOMITET TECHNICZNY ZJEDNOCZONYCH SIŁ ZBROJNYCH
PAŃSTW STRON UKŁADU WARSZAWSKIEGO
w Moskwie
zastępca szefa Komitetu Technicznego ZSZ PS UW – generał dywizji Władysław SZYMŁOWSKI


SZEFOSTWO WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
szef Wojsk MSW – generał brygady E. TARAŁA


DOWÓDZTWO WOJSK OCHRONY POGRANICZA
dowódca WOP – generał dywizji Feliks STRAMIK
zastępcy dowódcy WOP:
do spraw politycznych – generał brygady Stanisław BRODZIŃSKI


NADWIŚLAŃSKIE JEDNOSTKI WOJSKOWE MSW
dowódca NJW MSW – płk Edward WEJNER


BIURO OCHRONY RZĄDU
dyrektor BOR – generał brygady Olgierd Piotr DARŻYNKIEWICZ

POZA WOJSKIEM

sekretarz Komitetu Centralnego PZPR – generał broni dr Józef BARYŁA (od 4 stycznia 1986 r.)
kierownik Wydziału Polityki Kadrowej Komitetu Centralnego PZPR – generał dywizji dr Władysław HONKISZ
rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR – generał brygady w st. spocz. Norbert MICHTA
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu – generał brygady Edward ŁUKASIK

minister spraw wewnętrznych – gen. broni Czesław KISZCZAK
wiceminister spraw wewnętrznych – generał dywizji Lucjan CZUBIŃSKI
doradca ministra spraw wewnętrznych – generał brygady Erwin ROZŁUBIRSKI
minister górnictwa i energetyki – generał dywizji Czesław PIOTROWSKI
wiceminister oświaty i wychowania – generał dywizji Jan CZAPLA
wiceminister zdrowia i opieki społecznej, główny inspektor sanitarny kraju, prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża – generał brygady Jerzy BOŃCZAK
prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – generał dywizji Mieczysław DĘBICKI
ambasador PRL w Mongolskiej RL – generał broni Józef URBANOWICZ
konsul generalny PRL w Mińsku – generał broni Mieczysław OBIEDZIŃSKI
radca Ambasady PRL w ZSRR - generał dywizji Wiesław WOJCIECHOWSKI
radca handlowy Ambasady PRL w Jugosłowiańskiej RL – generał brygady Włodzimierz SEWERYŃSKI
podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu – generał dywizji Jerzy MODRZEWSKI
podsekretarz stanu w Ministerstwie Komunikacji – generał dywizji Jan RACZKOWSKI
podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, główny inspektor kontroli, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej – generał brygady dr Marian RYBA
główny inspektor kontroli w Urzędzie Rady Ministrów – generał brygady Edward DRZAZGA
prezes Najwyższej Izby Kontroli – generał dywizji Tadeusz HUPAŁOWSKI
dyrektor generalny w NIK – generał dywizji Bolesław SZCZERBA
dyrektor generalny w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów PRL – generał dywizji Jan ZIELIŃSKI
prezes Urzędu do Spraw Kombatantów – generał dywizji Mieczysław GRUDZIEŃ
prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju – generał dywizji Zygmunt HUSZCZA
wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju – generał brygady w st. spocz. Jan CIEŚLIK
dyrektor generalny lotnictwa cywilnego – generał brygady pil. dr Józef SOBIERAJ
prezes Aeroklubu PRL – generał brygady Władysław HERMASZEWSKI
wojewoda gdański – generał brygady Mieczysław CYGAN
komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy – generał brygady Zdzisław BARSZCZEWSKI
prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – generał broni Józef KAMIŃSKI
prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych – generał dywizji Franciszek KSIĘŻARCZYK
prezes Zarządu Głównego Związku Ociemniałych Żołnierzy – kmdr inż. Cz. KRZYCZKOWSKI
przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa – generał dywizji Roman PASZKOWSKI
Prokurator Generalny PRL - generał dywizji Lucjan CZUBIŃSKI
Pełnomocnik Rządu do Spraw Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce - generał dywizji Zbigniew OHANOWICZ
pełnomocnik ministra ON przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, szef Delegatury MON przy Prezydium PAN – generał brygady dr Rudolf DZIPANOW
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – płk dypl. inż. A. SZEGIEDEWICZ


ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK LĄDOWYCH

1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie
dowódca – płk Zenon POZNAŃSKI

2 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie
dowódca –

3 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Romualda Traugutta w Lublinie
dowódca –

4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
dowódca – płk Kazimierz TOMASZEWSKI

5 Saska Dywizja Pancerna im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Gubinie
dowódca – płk Tadeusz WILECKI
szef sztabu – płk Zygmunt SADOWSKI

6 Pomorska Dywizja Powietrzno Desantowa w Krakowie
(od 02.08.1989 r. 6 PBPD im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego)
dowódca – płk January KOMAŃSKI
szef sztabu – płk Andrzej PRUS

7 Łużycka Dywizja Desantowa w Gdańsku
dowódca – gen. bryg. Henryk SZAFRAŃSKI
– płk Ryszard Lackner

8 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie
dowódca –

9 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana w Rzeszowie
dowódca – płk Adam ŚLIWA

10 Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Armii Radzieckiej w Opolu
dowódca – płk Tadeusz BAZYDŁO

11 Drezdeńska Dywizja Pancerna im. Jana III Sobieskiego w Żaganiu
dowódca – płk Janusz ORNATOWSKI
szef sztabu – płk Adam RĘBACZ
kwatermistrz – płk Andrzej RATAJCZAK

12 Dywizja Zmechanizowana im. Armii Ludowej w Szczecinie
dowódca – płk Jerzy SŁOWIŃSKI

15 Dywizja Zmechanizowana im. Gwardii Ludowej w Olsztynie
dowódca – płk Józef FLIS
zastępca dowódcy – płk Józef KUCZAK

16 Kaszubska Dywizja Pancerna w Elblągu
dowódca – generał brygady Marian SOBOLEWSKI
– płk Aleksander PONIEWIERKA

20 Warszawska Dywizja Pancerna im. marszałka Konstantego Rokossowskiego w Szczecinku
dowódca – płk Marian ROBEŁEK

1 Warszawska Brygada Artylerii Armat im. Józefa Bema w Węgorzewie
dowódca – płk Wiesław Pietrzaka

2 Pomorska Brygada Artylerii w Choszcznie
dowódca – płk Kazimierz WILCZEWSKI

3 Brygada Artylerii w Biedrusku
dowódca – płk Czesław BOROWSKI

5 Pomorska Brygada Artylerii Armat w Głogowie
dowódca – płk dypl. Zdzisław NAWARA

6 Warszawska Brygada Artylerii Armat w Toruniu
dowódca –

7 Brygada Artylerii Haubic
dowódca – płk Zygmunt GAŁĄZKA

18 Brygada Artylerii im. gen. dyw. Franciszka Jóźwiaka w Bolesławcu
dowódca – płk dypl. Jerzy WOLNY

23 Brygada Artylerii Armat w Zgorzelcu
dowódca – płk Jan BIAŁY

32 Łużycka Szkolna Brygada Artylerii w Orzyszu
(od 04.10.1986 r. imienia gen. broni Bolesława Czarniawskiego)
dowódca – płk Alfons KUPIS

61 Brygada Artylerii WOPL w Skwierzynie
dowódca - płk dypl. Stanisław CZEPIELIK

1 Brygada Saperów w Brzegu
dowódca - ?

2 Warszawska Brygada Saperów im. gen. broni Jerzego Bordziłowskiego w Kazuniu
dowódca – płk Ryszard ŻUCHOWSKI

4 Łużycka Brygada Saperów w Gorzowie Wlkp.
dowódca – płk dypl. Mikołaj ROKOSZ

5 Mazurska Brygada Saperów im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie – Podjuhach
dowódca – ?

2 Brygada Łączności w Wałczu
dowódca - ?

15 Brygada Radioliniowo Kablowa w Sieradzu
dowódca – płk dypl. Aleksander KUBERA


ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

20 Brygada Łączności NJW WSW w Kielcach
dowódca - ?

Łużycka Brygada WOP w Lubaniu Śląskim
dowódca - ?

Lubuska Brygada WOP w Krośnie Odrzańskim
dowódca - ?

Pomorska Brygada WOP w Szczecinie
dowódca - ?

Bałtycka Brygada WOP w Koszalinie
dowódca - ?

Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku
dowódca - ?

Morska Brygada Okrętów Pogranicza im. kmdr por. Franciszka Dąbrowskiego w Gdańsku
dowódca - ?

Podlasko-Mazurska Brygada WOP w
dowódca - ?

Nadbużańska Brygada WOP w
dowódca - ?

Bieszczadzka Brygada WOP w
dowódca - ?

Karpacka Brygada WOP w
dowódca - ?

Górnośląska Brygada WOP w
dowódca – gen. bryg. B. BONCZAR

Sudecka Brygada WOP
dowódca - ?


ZWIĄZKI TAKTYCZNE
WOJSK LOTNICZYCH I WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU

1 Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie
dowódca – generał brygady Tadeusz JEMIOŁO

2 Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy
dowódca – generał brygady Henryk PIETRZAK

3 Korpus Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu
dowódca 3 Korpusu OPK – płk Jerzy GOTOWAŁA

2 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego
dowódca –

3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego
dowódca -

4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi w Malborku
dowódca – płk Roman HARMOZA

7 Brygada Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu
dowódca –

1 Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich w Bytomiu
dowódca - ?

3 Łużycka Dywizja Artylerii OPK w Warszawie
dowódca - ?


ZWIĄZKI TAKTYCZNE MARYNARKI WOJENNEJ

3 Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Gdyni
dowódca –

8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu
dowódca – kmdr Henryk MATUSZCZYK
szef Sztabu – kmdr Stanisław KASPERKOWIAK

9 Flotylla Obrony Wybrzeża w Helu
dowódca – kmdr Stanisław TOBIASZ

Szefostwo Lotnictwa Marynarki Wojennej
szef Lotnictwa MW - kmdr pil. Jan Paweł KANIA


SZKOLNICTWO WOJSKOWE

AKADEMIE WOJSKOWE

Akademia Sztabu Generalnego WP im. generała broni Karola Świerczewskiego „Waltera”
w Rembertowie

komendant ASG WP – generał dywizji Władysław MRÓZ
zastępcy komendanta ASG WP:
do spraw naukowych – generał brygady Tadeusz URBAŃCZYK
do spraw liniowych – generał brygady Tadeusz BEŁCZEWSKI
do spraw ? - generał brygady Janusz SIECZKOWSKI
do spraw politycznych -
komendant Wydziału Wojsk Lądowych – generał brygady Czesław DĘGA
komendant Wydziału Wojsk Lotniczych i OPK – generał brygady Andrzej RYBACKI


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

komendant WAT – generał brygady Edward WŁODARCZYK
zastępca komendanta WAT do spraw liniowych – generał brygady Henryk ANTOSZKIEWICZ
zastępca komendanta WAT do spraw technicznych – generał brygady Stanisław ROGOWSKI
zastępca komendanta WAT do spraw politycznych – ?
zastępca komendanta do spraw naukowych – płk prof. dr hab. inż. K. DZIĘCIOŁOWSKI
komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk – generał brygady Mieczysław KACZYŃSKI

Wydział Elektroniczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Elektromechaniczny
Wydział Cybernetyki
Wydział Inżynierii Wojskowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznej
Filia WAT w COSSUiE w Olsztynie
Filia WAT w COSST WL w Oleśnicy


Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego w Łodzi

komendant – generał brygady prof. dr nauk med. Władysław TKACZEWSKI
komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM - płk prof. T. ORŁOWSKI
komendant Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego CKP WAM - płk lek. L. BOGDAŁ
komendant Wydziału Lekarskiego - ?


Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w Łodzi

komendant WAP – generał dywizji Władysław POLAŃSKI
zastępca komendanta WAP do spraw liniowych – generał brygady Tadeusz SROCZYŃSKI

Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Nauk Politycznych
Wydział Nauk Ekonomicznych
Ośrodek Badań Społecznych WAP
(utworzony 08.07.1966 r.)


Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

komendant AMW - kmdr doc. J. APANOWICZ
Wydział Dowódczy
Wydział Techniczny


WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
komendant – generał brygady Marian ZDRZAŁKA

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
komendant – generał brygady Zdzisław GŁUSZCZYK

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu
komendant – generał brygady Kazimierz CHUDY

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Koszalinie
komendant – generał brygady Witold NIEDEK

Wyższa Szkoła Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
komendant – płk Leonard BOGUSZEWSKI
zastępca komendanta do spraw liniowych – płk Józef RZEMIEŃ

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji w Krakowie
komendant – płk mgr inż. Józef KORECKI
zastępca komendanta – płk Mieczysław KARUS

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności im. płk Bolesława Kowalskiego w Zegrzu
komendant – płk Zbigniew CHRUŚCIŃSKI

Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu
komendant – generał brygady Piotr PRZYBYSZEWSKI

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Pile
komendant – płk Józef MUSZYŃSKI

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Radiotechnicznych im. kpt. Sylwestra Bartosika
w Jeleniej Górze
komendant – płk Edward REDWANZ

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego w Dęblinie
komendant –
zastępca komendanta – płk Mirosław HERMASZEWSKI


CENTRA I OŚRODKI SZKOLENIA

Centrum Doskonalenia Oficerów WP im. gen. armii Stanisława Popławskiego w Rembertowie
komendant – generał brygady Kazimierz LEŚNIAK

Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi
komendant – płk mgr Marian ANYSZ

Centrum Doskonalenia Kadr Administracji Wojskowej w Łodzi
komendant - ?

Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. Franka Zubrzyckiego w Ustce
komendant – kmdr inż. Stanisław ŁAŁAK

Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych im. Michała Wójtowicza ps. „Zygmunt” w Zamościu
komendant – płk mgr inż. Zygmunt OLEJNICZAK

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki
im. por. Walerego Bagińskiego i ppor. Antoniego Wieczorkiewicza w Olsztynie
komendant COSSUiE - ?

Centralny Ośrodek Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim
komendant COS WSW – płk SAWICKI

Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu
komendant - ?

Ośrodek Szkolenia WOP im. por. Mieczysława Kalinowskiego w
komendant - ?

Ośrodek Szkolenia Służb kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu
komendant - ?

Ośrodek Szkolenia Łączności im. płk Bolesława Kowalskiego w Legnicy
komendant - ?

Ośrodek Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa im.
komendant - ?

Ośrodek Szkolenia Podoficerów i Operatorów Maszyn Inżynieryjnych im. por. Henryka Mareckiego w
komendant - ?

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
(od 30.05.1988 r. imienia kmdr Stanisława Mielczarka)
komendant - ?

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi
komendant - ?


SZKOŁY CHORĄŻYCH

Szkoła Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu
Szkoła Chorążych Wojsk Pancernych w Poznaniu
Szkoła Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu
Szkoła Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie
Szkoła Chorążych Politycznych w Łodzi
Szkoła Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej w Pile
Szkoła Chorążych Wojsk Inżynieryjnych i Komunikacji Wojskowej we Wrocławiu
Szkoła Chorążych Wojsk Chemicznych w Krakowie
Szkoła Chorążych Wojsk Łączności im. Marcelego Nowotki w Legnicy
Szkoła Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie
Szkoła Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy
Szkoła Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Zamościu
Szkoła Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze
Szkoła Chorążych Marynarki Wojennej w Gdyni
Szkoła Chorążych Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim
Szkoła Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu
Szkoła Chorążych Wojskowej Służby Topograficznej w Toruniu
Szkoła Chorążych Służby Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie
Szkoła Chorążych Służby Zakwaterowania i Budownictwa w Giżycku
Szkoła Chorążych Administracji Wojskowej w Łodzi
Szkoła Chorążych Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie

PODOFICERSKIE SZKOŁY ZAWODOWE

Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Lądowych w Elblągu
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Pancernych w Poznaniu
Podoficerska Szkoła Zawodowa Marynarki Wojennej w Ustce
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Inżynieryjnych w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Kolejowych i Drogowych w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Chemicznych w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Czołgowo-Samochodowej w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Uzbrojenia i Elektroniki w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Służb Kwatermistrzowskich w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Zakwaterowania i Budownictwa w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Łączności w Legnicy
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Rakietowych OPK w
Podoficerska Szkoła Zawodowa Administracji Wojskowej w Łodzi
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojskowej Służby Zdrowia w Łodzi
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Ochrony Pogranicza w

LICEA WOJSKOWE

Liceum Wojskowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Toruniu
Liceum Wojskowe im. mjr Alojzego Srogi w Lublinie
Liceum Wojskowe im. mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu
Liceum Wojskowe w Olsztynie
Liceum Wojskowe w Częstochowie
Wojskowe Liceum Lotnicze w Dęblinie
Filia Wojskowego Liceum Lotniczego w Zielonej Górze
Wojskowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdańsku
(od 01.09.1988 r. Wojskowe Liceum Muzyczne im. Karola Kurpińskiego)


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
szef WSzW – generał brygady Edward DYSKO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
szef WSzW – generał brygady Marian KOPER
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
szef WSzW – generał brygady Jan ŁAZARCZYK
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Pile
szef WSzW – generał brygady Antoni SILUK
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
szef WSzW - generał brygady Kazimierz STEC
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Włocławku
szef WSzW – generał brygady Henryk SZAFRAŃSKI
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
szef WSzW – PŁK Kazimierz GARBACIK
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
płk dypl. Henryk ŚWIĘCICKI

INNE
zastępca komendanta Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy – płk Stanisław FERENZ
dowódca 9 pułku łączności w Białobrzegach – płk Witold CIEŚLEWSKI
szef Departamentu Spraw Obronnych Urzędu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Transportu, Łączności i Żeglugi – kmdr Marek TOCZEK
komendant Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – płk Jerzy LEWITOWICZ
dowódca XXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Zbrojnych ONZ - płk W. PIETRZAK
komendant Wojskowego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej w Rembertowie – płk prof. dr hab. Kazimierz SOBCZAK

słuchacze ASG SZ ZSRR w latach 1984-1986:
płk Roman DYSARZ – dowódca 20 DPanc.
płk Leon KOMORNICKI – szef sztabu 5 DPanc.
płk Zbigniew LEWANDOWSKI – dowódca dywizji
płk Andrzej PIOTROWSKI
Awatar użytkownika
Grzegorz Urbaniak
Ekspert
 
Posty: 384
Rejestracja: 02 sie 2003, 02:00

Informacja

Ten wątek ma 339 odpowiedzi

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć wszystkie posty w tym wątku.


Zarejestruj się lub Zaloguj się

Wróć do Wojsko Polskie - pozostałe historyczne tematy

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość